Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3785/TA, 11/3786/TA en 11/3787/TA, 8 maart 2012, beroep
Uitspraakdatum:08-03-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/3785/TA, 11/3786/TA en 11/3787/TA

betreft: [klager] datum: 8 maart 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschriften, ingediend door mr. A.L. Louwerse, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen uitspraken van 6 oktober 2011 van de beklagcommissie bij FPC Veldzicht te Balkbrug, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraken waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak zijn gehecht.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op de beroepen en klager alsmede zijn raadsvrouw mr. A.L. Louwerse om de beroepen schriftelijk toe te lichten.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraken van de beklagcommissie
Het beklag betreft:
a. het niet meer gebruik mogen maken van internet (11/3785/TA),
b. de beperking van het telefoonverkeer (11/3786/TA), en
c. de inbeslagname van de key-card (11/3787/TA).

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in alle onderdelen van zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraken weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager is ontvankelijk in alle onderdelen van zijn beklag op grond van artikel 56, eerste lid, onder e, Bvt. Volgens klager is al jaren sprake van verworven rechten. Deze rechten zijn, zonder dit vooraf met klager te bespreken, ten onrechte van de een
op de andere dag stilgelegd. Dit staat niet op zich, daar hetzelfde is gebeurd met zijn onbegeleide bezoek, dat alleen nog maar begeleid mocht plaatsvinden. De beklagcommissie heeft zijn beklag betreffende het bezoek gegrond verklaard, omdat klager
langere tijd vrijheden heeft genoten zonder dat zich noemenswaardige incidenten hebben voorgedaan en evenmin de veiligheid in het geding was.
a. Sinds zijn binnenkomst in de inrichting heeft klager toestemming om gebruik te maken van internet en internetsites als Facebook, Hyves en Badoo. Klager heeft geen 1100 chatcontacten. Op Facebook, MSN en Hyves heeft hij slechts enkele contacten.
Volgens de site van Badoo staat dat klager 900 contacten zou hebben, maar dat zijn geen personen met wie wordt gesproken. Klager heeft de inrichting om internetgegevens gevraagd om aan te tonen dat hij niet zo veel contacten had als wordt beweerd, maar
heeft deze gegevens nooit gekregen.
b. Sinds zijn binnenkomst in de inrichting heeft hij toestemming om meer dan tien minuten per dag te bellen. Dit recht is, zonder dit vooraf met klager te bespreken, ten onrechte van de een op de andere dag stilgelegd. Klager betwist nadrukkelijk dat
hij in elf dagen tijd 800 telefoontjes zou hebben gepleegd. Dat zou betekenen dat hij 72 keer per etmaal moet hebben gebeld en geen andere patiënt de afdelingstelefoon heeft kunnen gebruiken. Klager heeft een uitdraai van de telefoongesprekken van de
inrichting bekeken. Volgens hem werd er elke keer een melding gemaakt als hij zijn telefoonkaart in de telefoon stak, als de gebelde persoon opnam, als er werd opgehangen dan wel als de gebelde persoon niet opnam. In totaal heeft klager daarom niet
meer
dan vier keer per dag gebeld. Hij heeft alleen met gescreende contacten of nummers gebeld.
c. Sinds zijn binnenkomst in de inrichting heeft klager de key-card met bepaalde vrijheden en kon hij zich vrij bewegen in de inrichting. Er is geen reden die vrijheden te beperken.

Het hoofd van de inrichting heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
a. en b. Tijdens controle is gebleken dat klager in elf dagen ongeveer 800 telefoontjes heeft gepleegd, ook met niet gescreende contacten. De uitdraai daarvan beslaat 37 bladzijden. De maand daarvoor betrof de uitdraai 147 bladzijden. Via datingsites
bleek dat klager ongeveer 1100 chatcontacten onderhield. Dit bel- en internetgedrag is mogelijk delictgerelateerd. Om duidelijkheid te krijgen zullen de contacten uitgebreid worden gescreend. Er bestaat geen recht op internet binnen de inrichting. De
internetcomputer stond op de afdeling voor informatie, scholing en het onderhouden van contact met het sociale netwerk, niet voor dagbesteding. Om de orde en veiligheid te garanderen is de computer van de afdeling gehaald.
c. Het ontvangen van een key-card is verbonden aan het individuele behandelplan, waarin de mogelijkheid van interne bewegingsvrijheden wordt vastgelegd; de mogelijkheden dan wel privileges zijn afhankelijk van klagers gedrag. Klagers key-card is niet
in
beslag genomen, maar aangepast op de mogelijkheden tot telefoneren gezien de opgelegde belbeperking. Klager kan nu alleen nog gescreende contacten en geprivilegieerde personen of instanties bellen.

3. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan - voor zover dat is komen vast te staan - naar het oordeel van de beroepscommissie ten aanzien van alle onderdelen van het beklag niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Hierbij is in
aanmerking genomen dat artikel 56, eerste lid, onder e, Bvt betrekking heeft op beperking van een in de wet of een verdrag neergelegde recht dat anderszins niet in artikel 56 is genoemd. Geen wettelijk recht bestaat op het gebruik van internet binnen
de
inrichting, op telefoneren met gescreende personen en nummers gedurende meer dan het wettelijk minimum van tien minuten per dag en het gebruik van een key-card zonder beperkingen. Overigens is de key-card niet in beslag genomen, maar geblokkeerd voor
het telefoneren met ongescreende personen en nummers. Geen van de beklagonderdelen betreft een beperking, waardoor een wettelijk recht van klager is geschonden. Klager is daarom op juiste gronden niet in zijn beklag ontvangen.
De beroepen zullen derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart de beroepen ongegrond en bevestigt de uitspraken van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. S.L. Donker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 8 maart 2012

secretaris voorzitter

Naar boven