Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4468/GB, 6 maart 2012, beroep
Uitspraakdatum:06-03-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/4468/GB

Betreft: [klager] datum: 6 maart 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. M. Lochs, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 22 december 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een penitentiaire inrichting (p.i.) in het noorden van het land, met als voorkeur de locatie Norgerhaven te Veenhuizen, afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 9 maart 2006 gedetineerd. Hij verblijft in de p.i. Lelystad.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager wil overgeplaatst worden naar het noorden van het land omdat zijn familie daar woont. Met het oog op de aanloop naar en de voorbereiding op de detentiefasering en zijn resocialisatie in de samenleving acht hij overplaatsing wenselijk. De
selectiefunctionaris stelt dat klager niet welkom is in de betreffende inrichting. Het lijkt er op dat de selectiefunctionaris navraag heeft gedaan bij één inrichting. In het noorden zijn meerdere inrichtingen gevestigd. De incidenten waar de
selectiefunctionaris naar verwijst, hadden betrekking op klagers verblijf in de locatie Norgerhaven. Over klagers verblijf in de gevangenis van de p.i. Ter Apel wordt positief gerapporteerd. De bestreden beslissing is summier gemotiveerd. Gelet op het
voorgaande is het onaannemelijk dat klager in geen enkele p.i. in het noorden welkom is.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing afgewezen omdat klager niet gewenst is in de locatie Norgerhaven. Klager is in het verleden van de locatie Norgerhaven overgeplaatst naar de gevangenis beperkt gemeenschapsgeschikte
gedetineerden van de p.i. Vught omdat er in klagers cel een mobiele telefoon en andere attributen, zoals een zelfgemaakte wurgstok, zijn gevonden die daar niet thuishoren. Klager heeft niet onderbouwd dat zijn familie uit het noorden komt en daarom
klager niet kan bezoeken. Klager heeft als voorkeur de locatie Norgerhaven opgegeven. Het is niet aan de selectiefunctionaris om af te wijken van klagers verzoek en klager naar een andere inrichting over te plaatsen.

4. De beoordeling
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris moet bij afweging van alle in aanmerking komende belangen als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie overweegt daartoe, dat klager niet
specifiek heeft verzocht om overplaatsing naar de locatie Norgerhaven, maar om overplaatsing naar een p.i. in het noorden van het land, bij voorkeur de locatie Norgerhaven. Dat klager niet overgeplaatst zou kunnen worden naar een andere p.i. in het
noorden van het land dan de locatie Norgerhaven (waar klager niet welkom is) blijkt uit niets. Verder blijkt, anders dan de selectiefunctionaris aanvoert, uit het selectieadvies dat klagers relaties in het noorden van het land wonen en dat klager
daarom
ook belang heeft bij toewijzing van zijn verzoek. De bestreden beslissing is daarom onvoldoende gemotiveerd en zal worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak
binnen
een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in
tegenwoordigheid van E.E.M. Kapel, secretaris, op 6 maart 2012

secretaris voorzitter

Naar boven