Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4359/GB, 6 maart 2012, beroep
Uitspraakdatum:06-03-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/4359/GB

Betreft: [klager] datum: 6 maart 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.G. Vos, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 17 november 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de penitentiaire inrichting (p.i.) Lelystad ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 6 november 2010 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de p.i. Nieuwegein. Op 26 oktober 2011 is hij overgeplaatst naar de p.i. Lelystad, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klagers belangen worden niet naar behoren erkend. De beslissing om klager over te plaatsen naar een andere inrichting is onevenredig zwaar en niet wenselijk. De stelling dat door klagers handelen er dusdanig veel onrust is veroorzaakt in de p.i.
Nieuwegein dat overplaatsing naar een andere inrichting de enige mogelijkheid was, is niet goed gemotiveerd. Door de gezondheidsklachten van klagers moeder is zij minder mobiel en afhankelijk van klagers vader. Er is een brief van de huisarts
meegestuurd. Klagers vader werkt en de andere kinderen van zijn moeder gaan naar school waardoor er weinig tijd en mogelijkheden zijn om klager te bezoeken.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klagers gedrag liet met enige regelmaat te wensen over. Hij was brutaal, asociaal en onbeleefd. Klager zocht regelmatig de grens op. Op 20 oktober 2011 heeft klager met een medegedetineerde een andere gedetineerde in elkaar geslagen. Naar aanleiding
hiervan is vanuit de p.i. Nieuwegein het verzoek gekomen om klager over te plaatsen omdat een langer verblijf van hem ongewenst was. Klagers overplaatsing en de daarmee ontstane bezoekproblemen heeft hij aan zichzelf te wijten.

4. De beoordeling
4.1. De p.i. Lelystad is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking gekomen dat de
selectiefunctionaris heeft kunnen oordelen dat, gelet op het gedrag van klager en het incident met een medegedetineerde, de orde en veiligheid binnen de inrichting met diens overplaatsing is gediend. Hetgeen klager heeft aangevoerd over de
bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit voorzitter, mr. J.I.M.W. Bartelds, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in
tegenwoordigheid van E.E.M. Kapel, secretaris, op 6 maart 2012

secretaris voorzitter

Naar boven