Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3472/TA, 5 maart 2012, beroep
Uitspraakdatum:05-03-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/3472/TA

betreft: [klager] datum: 5 maart 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een uitspraak van 25 oktober 2011 van de alleensprekende beklagrechter bij FPK Oldenkotte te Rekken, verder te noemen de inrichting, voor zover daarbij aan klaagster geen tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klaagster alsmede haar raadsvrouw mr. A.L. Louwerse om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft geen tegemoetkoming toegekend, ondanks de gegrondverklaring van het beklag van klaagster betreffende het openen van een aan klaagster gerichte brief van het Medisch Spectrum Twente (MST), op de gronden als in de aangehechte
uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klaagster en het hoofd van de inrichting
Door en namens klaagster is het beroep als volgt toegelicht.
Haar zijn nooit excuses aangeboden voor het feit dat de duidelijk aan haar persoonlijk gerichte post ten onrechte is geopend. Er is geen sprake van een vergissing. Alle nota’s voor bezoek aan en behandeling in het ziekenhuis komen altijd eerst bij haar
binnen en stuurt zij zelf door aan de medische dienst. Haar is onrecht aangedaan en daarom heeft zij wel degelijk recht op een tegemoetkoming. Klaagster acht een tegemoetkoming van € 10,= redelijk en billijk.

Het hoofd van de inrichting heeft in beroep verwezen naar het bij de beklagcommissie ingenomen standpunt.

3. De beoordeling
De beroepscommissie kan zich niet verenigen met het oordeel van de beklagcommissie geen tegemoetkoming toe te kennen. Het ten onrechte openen van een aan klaagster gerichte brief - een postmaatregel was namelijk niet tegen haar genomen - vraagt naar
het
oordeel van de beroepscommissie om een tegemoetkoming.
Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard. De beroepscommissie zal de aan klaagster toekomende tegemoetkoming vaststellen op € 5,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klaagster een tegemoetkoming toekomt van € 5,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. S.L. Donker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 5 maart 2012

secretaris voorzitter

Naar boven