Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4270/GM, 27 februari 2012, beroep
Uitspraakdatum:27-02-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/4270/GM

betreft: [klager] datum: 27 februari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een op 30 november 2011 bij het secretariaat van de Raad ingekomen schrijven van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de penitentiaire inrichting (p.i.) Haaglanden dan wel de p.i. Amsterdam Over-Amstel,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 17 augustus 2011 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Omdat onduidelijkheid bestaat over de vraag of klager beroep wenst in te stellen tegen de bemiddeling door de medisch adviseur dan wel dat hij een nieuwe klacht ter bemiddeling wenst voor te leggen aan het hoofd van de medische dienst bij de p.i.
Amsterdam Over Amstel, is hem bij brief van 4 januari 2012 verzocht om een nadere toelichting op zijn schrijven 13 september 2011. Klager heeft geen nadere toelichting gegeven.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De ontvankelijkheid
Nu onduidelijkheid bestaat of klager beroep heeft willen instellen tegen de bemiddeling van de medisch adviseur dan wel dat hij aan het hoofd van de medische dienst van de p.i. Amsterdam Over-Amstel heeft willen verzoeken om te bemiddelen in een klacht
over medisch handelen door of namens de inrichtingsarts van die p.i. en klager – desgevraagd – geen nadere toelichting heeft gegeven, kan het hiervoor genoemde schrijven van klager niet in behandeling worden genomen.

2. De uitspraak
De beroepscommissie bepaalt dat het op 30 november 2011 ontvangen schrijven van klager van 13 september 2011 verder buiten behandeling zal worden gelaten.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.B. de Pauw Gerlings-Döhrn, voorzitter, dr.ing. C.J. Ruissen en drs. J.H.A.M.C. Schoenmaeckers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 27 februari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven