Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0472/SGA, 13 februari 2012, schorsing
Uitspraakdatum:13-02-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/472/SGA

Betreft: [klager] datum: 13 februari 2012

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een op 9 februari 2012 bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. K.R.
Koopman, namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie Torentijd te Middelburg.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van een tweetal beslissingen van de directeur van voormelde locatie van 6 februari 2012 en van 7 februari 2012, inhoudende:
a. de oplegging van een ordemaatregel van plaatsing in afzondering in een afzonderingscel met cameratoezicht, ingaande op 5 februari 2012 om 15.15 uur en eindigend op 29 februari 2012 om 15.15 uur, in verband met – kortweg – een honger- en dorststaking
van verzoeker,
b. de oplegging van een ordemaatregel van plaatsing in afzondering in een afzonderingscel met cameratoezicht, ingaande op 5 februari 2012 om 15.15 uur en eindigend op 19 februari 2012 om 15.15 uur, in verband met – kortweg – een honger- en dorststaking
van verzoeker.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift d.d. 7 februari 2012 en van de gronden van dit beklag van 7 februari 2012, alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 13 februari 2012.

1. De standpunten van verzoeker en van de directeur
Namens verzoeker heeft mr. Koopman het schorsingsverzoek schriftelijk toegelicht. Hij heeft verwezen naar de inhoud en de gronden van het ingediende klaagschrift, dat als bijlage bij het schorsingsverzoek was gevoegd.

De directeur heeft zijn standpunt omtrent het schorsingsverzoek schriftelijk toegelicht.

2. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist.
Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissingen waartegen beklag is ingediend in strijd zijn met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk zijn dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van
de
(verdere) tenuitvoerlegging van die beslissingen. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval.
Uit de inlichtingen van de directeur is naar voren gekomen dat in de onder a genoemde beslissing per abuis als einddatum 29 februari 2012 is genoemd in plaats van 19 februari 2012 en dat met het opleggen van de onder b genoemde ordemaatregel de onder a
opgelegde ordemaatregel is komen te vervallen.
Wat de onder b bedoelde ordemaatregel betreft geldt het volgende. Vast staat dat de directeur verzoeker niet heeft gehoord. Volgens de directeur heeft dit te maken met het gegeven dat verzoeker iedere vorm van communicatie met de directeur weigert. Nu
verzoeker op geen enkele wijze met de directeur wenste te communiceren kan worden aangenomen - naar het voorlopig oordeel van de voorzitter - dat er sprake was van een situatie waarin horen achterwege kon blijven en dat er van schending van de
hoorplicht door de directeur geen sprake is. Op grond van de stukken is vast komen te staan dat verzoeker in honger- en dorststaking is. De directeur heeft aangegeven dat hij op grond van zijn zorgplicht en na advies vanuit het PMO is overgegaan tot
oplegging van genoemde ordemaatregel. Gelet hierop is de toepassing van die ordemaatregel – bij afweging van alle in aanmerking komende belangen – vooralsnog niet zodanig onredelijk of onbillijk, dat dit een schorsing van de tenuitvoerlegging daarvan
zou kunnen rechtvaardigen. Ook de klacht over het aanhouden van het licht gedurende de nacht, geeft daartoe geen aanleiding. Gelet op het vorenstaande dient het verzoek te worden afgewezen.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gegeven door mr. A.G. Coumans, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 13 februari 2012.

secretaris voorzitter

Naar boven