Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4493/GB, 23 februari 2012, beroep
Uitspraakdatum:23-02-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/4493/GB

Betreft: [klager] datum: 23 februari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A. H. Staring, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 20 december 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van de locatie Zuid te Arnhem ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 27 juni 2010 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) van de locatie Zwolle Zuid 1. Op 14 december 2011 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Zuid te Arnhem, waar een
regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager begrijpt niet waarom er geen indicatie is voor verblijf in een PPC. Klager was in de veronderstelling dat hij in een PPC zou verblijven in afwachting van een plek in een Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK). Klager heeft nooit de rapportage
en/of het advies ontvangen waarnaar de selectiefunctionaris in zijn beslissing tot overplaatsing en in de ongegrondverklaring van het bezwaarschrift verwijst. Er is door twee gedragsdeskundigen geconstateerd dat er bij klager sprake is van een
depressieve stoornis, ernstig en recidiverend en een dysthyme stoornis. Ook heeft klager een persoonlijkheidstoornis Niet Anderszins Omschreven (NAO) met dwangmatige, ontwijkende/vermijdende en passief agressieve trekken. Klager verwijst naar de pro
justitia rapportages. Aan de hand van deze rapportages kan worden geconcludeerd dat klager zo spoedig mogelijk behandeld dient te worden en dat een FPK de meest aangewezen plek is voor klager. De rechtbank Arnhem heeft in haar vonnis van 7 december
2010
aangedrongen om bij de tenuitvoerlegging van de vrijheidsbenemende straf of voorarrest rekening te houden met de psychiatrische problematiek van klager. De selectiefunctionaris heeft, bij het nemen van de bestreden beslissing, de psychiatrische
problematiek niet meegewogen. Nu klager in de gevangenis van de locatie Zuid te Arnhem verblijft, kan klagers familie hem minder vaak bezoeken dan toen klager in de gevangenis van het PPC van de locatie Zwolle Zuid 1 verbleef. Klagers partner is, in
verband met de afstand en het openbaar vervoer, niet in staat om klager te bezoeken in de inrichting waar hij thans verblijft. Klager is, door zijn korte verblijf in Zevenaar, nog niet aan de stad gehecht. Klager is wegens het kunnen ontvangen van
bezoek in de gevangenis van het PPC van de locatie Zwolle Zuid 1 geplaatst. Klager heeft feitelijk onderbouwd dat zijn familie in het noorden woont. De adressen van klagers bezoek zijn bekend in de penitentiaire inrichting (p.i.) Zwolle. In het
verleden
heeft klager een verzoek tot overplaatsing naar de FPK Assen ingediend met het oog op behandeling en het kunnen ontvangen van bezoek. Klager werd aan de hand daarvan, in afwachting van hoger beroep, overplaatst naar de gevangenis van het PPC van de
locatie Zwolle Zuid 1. Klager vindt het daarom onbegrijpelijk dat hij opnieuw in de gevangenis van de locatie Zuid te Arnhem werd overgeplaatst. Ten slotte heeft klager van zijn psycholoog vernomen dat de gevangenis van de locatie Zwolle Zuid 1 geen
afdeling voor langgestraften heeft. De selectiefunctionaris heeft dit argument niet in zijn verweerschrift opgenomen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
De selectiefunctionaris heeft klager overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Zuid te Arnhem op grond van het regionaliseringsbeleid. De selectiefunctionaris is ten dele afgeweken van het selectieadvies in verband met de lange wachtlijst voor de
gevangenis van de locatie Zwolle Zuid 1. Ook heeft de selectiefunctionaris de directeur van de gevangenis van de locatie Zuid te Arnhem verzocht om klager op de afdeling extra zorgvoorziening (EZV) te plaatsen. Klager heeft de stelling, dat klagers
bezoek uit Leeuwarden komt, niet onderbouwd. De psycholoog van de inrichting bepaalt wanneer een indicatie, voor plaatsing in een PPC, wordt ingetrokken. Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) stelt een indicatie
vast voor plaatsing in een FPK. Een dergelijke indicatiestelling is er niet, dus is er geen sprake van plaatsing in een FPK.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de locatie Zuid te Arnhem is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, naar het oordeel van de beroepscommissie niet in stand blijven. Daartoe wordt het volgende overwogen: voor zover de selectiefunctionaris zijn
beslissing gegrond heeft op het zogenaamde “regionaliseringsbeleid”, waarmee bedoeld zal zijn de regeling als vermeld in artikel 25, achtste lid, van de Regeling selectie plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (verder: de Regeling), kan die grond
de beslissing niet dragen. Op klager is dit beleid immers nog niet van toepassing, gelet op het voor hem geldende strafrestant van meer dan vier maanden. De raadsman heeft de selectiefunctionaris, zonder resultaat, verzocht om toezending van de
rapportage/het advies van de gedragsdeskundige van het PPC van de locatie Zwolle Zuid 1, waarnaar de selectiefunctionaris bij zijn beslissing op bezwaar heeft verwezen. De beroepcommissie stelt vast dat die rapportage zich inderdaad niet bij de stukken
bevindt. Dat had, mede gezien het inhoudelijk en gemotiveerde betoog van klager, wel gemoeten. Nu valt niet vast te stellen op grond van welke inhoudelijke argumenten tot uitplaatsing uit het PPC is besloten. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt,
valt niet in te zien waarom klager niet, zoals ook in het selectieadvies was geadviseerd, bij uitplaatsing uit het PPC, overgeplaatst kon worden in de p.i. Zwolle. Wat “een redelijke wachtlijst” inhoudt en waarom die met zich mee zou brengen dat klager
niet voor plaatsing in de p.i. Zwolle terecht kan, wordt niet duidelijk. Klager heeft gemotiveerd aangegeven dat zijn (familie)bezoek woonachtig is in het noorden van het land. Nu er geen bezoekerslijsten zijn toegevoegd aan het selectieadvies en/of
overgelegd door de selectiefunctionaris, kan niet aangenomen worden dat klagers stelling op dit punt niet klopt. Onduidelijk blijft waarom met dit gegeven geen rekening kon worden gehouden bij de uitplaatsing uit het PPC.

Het voorgaande brengt met zich dat de beslissing van de selectiefunctionaris onvoldoende gemotiveerd is. De beroepscommissie zal het beroep daarom gegrond verklaren, die beslissing vernietigen en de selectiefunctionaris opdragen, om binnen een termijn
van twee weken na de datum van deze beslissing, met inachtneming van de onderhavige uitspraak, een nieuwe beslissing te nemen. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit voorzitter, mr. J.I.M.W. Bartelds, mr. L.M. Moerings en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in
tegenwoordigheid van E.E.M. Kapel, secretaris, op 23 februari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven