Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3436/TA, 22 februari 2012, beroep
Uitspraakdatum:22-02-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/3436/TA

betreft: [klager] datum: 22 februari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschriften van,

[...], verder te noemen klager, en mr. N.A. Heidanus, ingediend namens klager,

gericht tegen een uitspraak van 18 oktober 2011 van de alleensprekende beklagrechter bij FPC De Pompestichting te Nijmegen, locatie Vught, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager, alsmede zijn raadsman mr. N.A. Heidanus om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de gewijzigde in- en uitsluittijden in de inrichting.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De regels voor de longstayvoorziening in Vught wijken in negatieve zin sterk af van andere longstayvoorzieningen en ook ten opzichte van de andere locaties van De Pompestichting. De wijziging van de insluittijden is dubieus daar deze gekoppeld zijn aan
het gevangenisregime van de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught. Plaatsing in de longstay is zeer ingrijpend en het streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en zorg is van belang om klager en andere longstayers binnen de beperkte
mogelijkheden perspectief op ontwikkeling te bieden. In strijd met het Beleidskader Longstay Forensische Zorg van 19 januari 2009 wordt de kwaliteit van leven en zorg van klager door deze wijzigingen ernstig aangetast. Klager herhaalt dat hij in zijn
persoonlijke rechten en rechtstreeks in zijn belangen wordt geschaad. Het is belangrijk en bevredigender dat de beklag- en beroepsrechter zich in dit soort gevallen wel degelijk over de merites van de klacht uitspreekt. Het beroep dient gegrond te
worden verklaard.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Er is geen sprake van een beklagwaardige beslissing van het hoofd van de inrichting. De klacht betreft een algemene regel en klager
is op juiste gronden niet-ontvankelijk in zijn beklag verklaard.

3. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Klager klaagt over een algemeen geldende regeling, hetgeen niet beklagwaardig is. Niet is gebleken dat de
bedoelde regel in strijd is met hogere wet- of regelgeving.
Terzijde overweegt de beroepscommissie dat tijdens het werkbezoek van leden van de sectie tbs van de RSJ aan De Pompestichting in oktober 2011 gebleken is dat de situatie rond de beperktere insluittijden in Vught de bijzondere aandacht heeft van zowel
de commissie van toezicht als het hoofd van De Pompestichting.

Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. S.L. Donker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 22 februari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven