Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3173/GM, 21 februari 2012, beroep
Uitspraakdatum:21-02-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/3173/GM

betreft: [klager] datum: 21 februari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de tandarts verbonden aan de penitentiaire inrichting (p.i.) Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 27 september 2011 van de bemiddeling door de tandheelkundig adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 22 december 2011, gehouden in de p.i. Amsterdam Over-Amstel, is klager gehoord. De raadsman van klager, mr. J. Kral, heeft schriftelijk bericht niet ter zitting aanwezig te zullen zijn. De tandarts verbonden aan
de p.i. Sittard is zonder bericht van verhindering niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de tandheelkundig adviseur van 30 augustus 2011, betreft het niet mogen bezoeken van de implantoloog.

2. De standpunten van klager en de tandarts
Klager heeft zijn klacht als volgt toegelicht. Klager mag niet naar de implantoloog terwijl het een dringende aangelegenheid betreft. Klager heeft implantaten nodig. Zonder tanden en kiezen kan klager moeilijk eten. De tandarts heeft klager verwezen
naar de implantoloog. De implantoloog stuurt nu een rekening van € 200,= omdat klager niet op de afspraak van 16 september 2011 is komen opdagen. Deze afspraak was voor klagers detentie gemaakt. Klager is vanaf augustus 2011 gedetineerd. Klager hoeft
geen prothese van DJI. Hij wil door zijn eigen tandarts en implantoloog geholpen worden. Klager ziet de weigering zijn implantoloog te bezoeken als een grote samenzwering. Klager heeft in november 2011 de inrichtingstandarts gezien en gesproken.

De inrichtingstandarts heeft het volgende standpunt ingenomen. Klager heeft de implantoloog reeds bezocht en heeft nog een aantal lopende afspraken. Klager is aangeboden de inrichtingstandarts te bezoeken voor overleg over de mogelijkheden. Klager
heeft
dit echter afgewezen.

3. De beoordeling
Klager heeft voor zijn (hernieuwde) detentie per augustus 2011 een afspraak gemaakt met de implantoloog op 16 september 2011. De inrichtingstandarts heeft klager uitgenodigd voor een gesprek, maar klager wenst de inrichtingstandarts niet te bezoeken,
omdat klager meent dat de inrichtingstandarts hem niet kan helpen aan een goed gebit. Tegen deze achtergrond kan niet worden gesproken van onzorgvuldig medisch handelen van de inrichtingstandarts. Overigens begrijpt de beroepscommissie dat klager
inmiddels is geplaatst in een inrichting met regimaire vrijheden, waardoor hij in staat is zijn eigen implantoloog te bezoeken. De beroepscommissie zal het beroep derhalve ongegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Chr.M. Aarts, voorzitter, drs. L.E.M. Kleipool en dr. H.J.P. Kroeze, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 21 februari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven