Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3482/SGA, 1 november 2011, schorsing
Uitspraakdatum:01-11-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/3482/SGA

Betreft: [klager] datum: 1 november 2011

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. P.S.A. Bovens, namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie Zwaag Hoorn.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van genoemde locatie d.d. 26 oktober 2011, inhoudende de oplegging van een aantal (toezicht)maatregelen,
te weten:
- individueel bezoek met toezicht,
- opnemen, afluisteren, vertalen gesprekken bezoek en zenden aan GRIP,
- personeel brengt het telefonisch contact tot stand en houdt toezicht,
- opnemen en beluisteren telefoongesprekken,
- inhoudelijke controle, kopiëren en toezenden brieven/poststukken aan GRIP,
- bijzondere inspectie op indicatie en
- visitatie na bezoek en op indicatie.
De toezichtsmaatregelen gaan in op 27 oktober 2011 en zullen eindigen op 10 november 2011.
Verzoeker is geplaatst op de lijst van gedetineerden met een hoog vlucht- /maatschappelijk risico. De directeur heeft deze toezichtsmaatregelen opgelegd gelet op de circulaire d.d. 13 oktober 2010 van de minister van justitie in combinatie met zijn
verantwoordelijkheid voor verzoekers veiligheid en de veiligheid binnen de inrichting.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift d.d. 27 oktober 2011 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur d.d. 31 oktober 2011.

1. De standpunten van verzoeker en van de directeur
Namens verzoeker is het schorsingsverzoek schriftelijk toegelicht.

De directeur heeft zijn standpunt omtrent het schorsingsverzoek schriftelijk kenbaar gemaakt.

2. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist.
Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de
(verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval. Uit de stukken blijkt dat verzoeker op 29 september 2011 vanuit Curaçao in de locatie Zwaag Hoorn is geplaatst omdat verdere tenuitvoerlegging van
zijn straf in Curaçao niet langer mogelijk was. In het verlengde hiervan en op basis van door de staatssecretaris gegeven aanwijzingen is verzoeker (met het profiel hoog) op de zogenaamde GVM-lijst geplaatst en ondergebracht in een inrichting die
geschikt is voor de onderbrenging van gedetineerden met die status. In verband met het vorenstaande heeft de directeur besloten om genoemde toezichtmaatregelen op te leggen.

Hierbij heeft de directeur rekening gehouden met het feit dat verzoeker eerder de inrichting op Bonaire heeft ontvlucht en dat er sprake zou zijn van een incident in de inrichting op Curaçao. De toezichtmaatregelen zijn volgens de directeur ook
noodzakelijk om verzoekers gedrag te kunnen observeren nu verzoeker, die zich niet kan vinden in de genomen maatregelen, heeft gedreigd met geweld en mogelijk een hongerstaking. Zo zou verzoeker onlangs ’s nachts een medisch probleem hebben gesimuleerd
waarvoor zelfs een ambulance werd opgeroepen. Gegeven de omstandigheden van de zaak en met name verzoekers voorgeschiedenis acht de voorzitter – voorlopig oordelend - het opleggen van de toezichtmaatregelen niet onredelijk of onbillijk en ook niet in
strijd met een wettelijk voorschrift. Gelet op het vorenstaande zal het verzoek worden afgewezen.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gegeven door mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 1 november 2011.

secretaris voorzitter

Naar boven