Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2406/GA, 21 februari 2012, beroep
Uitspraakdatum:21-02-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/2406/GA

betreft: [klager] datum: 21 februari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 12 juli 2011 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Zoetermeer,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 9 januari 2012, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Amsterdam Over-Amstel, is [...], juridisch medewerker bij de locatie Zoetermeer, gehoord.
Klager, die inmiddels niet meer in Nederland verblijft, is niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het niet in het assortiment van de inrichtingswinkel opnemen van proteïnen en eiwitten.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt schriftelijk toegelicht.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De directeur is van mening dat klager niet-ontvankelijk moet worden verklaard in zijn klacht. Het betreft hier immers een voor alle in de inrichting verblijvende gedetineerden geldende algemene regel. De directeur weet dat dit middel ook in andere
inrichtingen verboden is. Voorheen werd de inrichtingswinkel beheerd door een particulier ondernemer. Inmiddels heeft de inrichting een en ander in eigen beheer genomen. Dit beleid geldt voor de gehele p.i. Haaglanden. Nergens in deze p.i. wordt dit
soort producten nog geleverd. De verstrekte voeding voorziet in voldoende eiwitten en proteïnen en in de inrichting wordt geen krachtsport beoefend. Er staat op de afdelingen wel een fitness eilandje en daarnaast hebben de gedetineerden drie
sportmomenten per week. In het verleden hebben er in de inrichting ook wel bodybuilders verbleven, die vielen tijdens hun verblijf af. De middelen waarom wordt gevraagd worden niet noodzakelijk geacht en zijn daarom niet verkrijgbaar in de
inrichtingswinkel. Er wordt door de gedetineerden wel regelmatig om gevraagd maar die verzoeken worden steeds afgewezen. Voor het overige geldt dat het assortiment in overleg met gedetineerden en inrichtingspersoneel wordt samengesteld. De directeur
verbiedt deze producten omdat, naast het ontbreken van een noodzaak, de mogelijkheid bestaat van het ontstaan van schade bij oneigenlijk gebruik van deze producten.

3. De beoordeling
Nu de directeur heeft verklaard dat de samenstelling van het assortiment en de verkoop daarvan in de inrichtingswinkel in handen is van de inrichting, is er bij de beslissing om bepaalde producten al dan niet ter verkoop aan te bieden in beginsel
sprake
van een algemene regel die voor alle in de inrichting verblijvende gedetineerden geldt. Tegen een dergelijke algemene regel staat voor de gedetineerden geen beklag open.

De beroepscommissie merkt overigens nog op dat zij op zich geen redenen aannemelijk acht waarom dit soort producten niet in de inrichtingswinkel aangeboden zouden mogen worden.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. F.G. Bauduin, voorzitter, J.M.L. Pattijn MSM en mr. P.A.M. Mevis, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 21 februari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven