Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3281/GA, 10 februari 2012, beroep
Uitspraakdatum:10-02-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/3281/GA

betreft: [klager] datum: 10 februari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. E.C. Gijselaar, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 5 oktober 2011 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Hoogeveen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Hoogeveen in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op 11 januari 2012 is namens de directeur van de p.i. Hoogeveen, bij navraag daarnaar, telefonisch medegedeeld dat in het geval van uitvallen van arbeid, naast doorbetaling van het uurloon aan gedetineerden, altijd een extra uur luchten wordt
aangeboden. Bij brief van 25 januari 2012 is klager alsmede zijn raadsvrouw hierover bericht.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag houdt in dat klager op 5 september 2011 vanwege de uitval van arbeid is ingesloten.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Ten tijde van het uitvallen van de arbeid op 5 september 2011 is ten onrechte niet in deelname aan een andere activiteit voorzien en is klager ten
onrechte ingesloten. Volgens klager kan een minimale personele bezetting geen overmacht voor de directeur opleveren. Verwezen wordt naar een uitspraak van de beroepscommissie met nr. 10/2936/GA.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Gelet op artikel 47, tweede lid, van de Pbw rust op de directeur een verplichting om gedetineerden die aan arbeid kunnen deelnemen ook arbeid aan te bieden. Het incidenteel uitvallen van de arbeid, zoals naar het oordeel van de beroepscommissie hier
aan
de orde, levert nog geen schending van die verplichting op.

Klager verbleef ten tijde van de klacht op een afdeling waar een regime van algehele gemeenschap geldt. Ingevolge artikel 20, eerste lid, van de Pbw verblijven gedetineerden in een regime van algehele gemeenschap tezamen in woon- en werkruimten of
nemen
gezamenlijk deel aan activiteiten. Op grond van artikel 20, tweede lid, van de Pbw kunnen gedetineerden worden verplicht zich gedurende activiteiten waaraan zij niet deelnemen in hun verblijfsruimte op te houden. In de reactie op het klaagschrift van
30
september 2011 geeft de directeur aan dat indien de arbeid wegens onvoorziene omstandigheden geen doorgang kan vinden de gedetineerden de voor arbeid bestemde uren op de cel verblijven.

Uitgangspunt dient te zijn dat gedetineerden die in een regime van algehele gemeenschap verkeren, zich tijdens de momenten van het dagprogramma dat er geen activiteiten zijn tezamen in woon- en werkruimten bevinden. Nu de activiteit arbeid niet is
doorgegaan en er op dat moment geen andere activiteit was voorzien, had de directeur de gedetineerden in de gelegenheid moeten stellen om zich vrijelijk in de woon- en werkruimten te bewegen. Gelet op het vorenstaande zal de beroepscommissie het beroep
gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en het beklag alsnog gegrond verklaren.

De beroepscommissie acht geen termen aanwezig om een tegemoetkoming toe te kennen. Het loon is doorbetaald en aan het ondervonden ongemak is voldoende tegemoet gekomen door de toekenning van een extra luchtmoment.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij bepaalt dat aan klager geen tegemoetkoming toekomt.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.A.M. de Wit en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 10 februari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven