Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4382/GB, 14 februari 2012, beroep
Uitspraakdatum:14-02-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/4382/GB

Betreft: [klager] datum: 14 februari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 1 december 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de penitentiaire inrichting (p.i.) Lelystad ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 17 augustus 2010 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie Havenstraat te Amsterdam. Op 8 november 2011 is hij geplaatst in de p.i. Lelystad, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager wilde graag geplaatst worden in de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard. Klagers moeder kan niet reizen en heeft ook geen auto om klager te bezoeken in de p.i. Lelystad. Toen klager in het h.v.b. van de p.i. Almere verbleef gaf
hij een doktersverklaring af om aan te tonen dat zijn moeder niet kon reizen. Aan de hand van deze doktersverklaring is klager overgeplaatst naar het h.v.b. van de locatie Havenstraat te Amsterdam. Klager begrijpt niet waarom hij nu nog verder van zijn
familie is geplaatst dan in het h.v.b. van de p.i. Almere het geval was. De selectiefunctionaris heeft onvoldoende onderbouwd waarom hij heeft gekozen voor p.i. Lelystad en niet voor een p.i. die dichterbij de woonplaats van klagers bezoekers ligt.
Tevens geeft klager aan dat in de afgelopen weken er verschillende gedetineerden met een strafrestant van zes of tien jaar in de gevangenis van de locatie Zuyder Bos zijn geplaatst.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
De selectiefunctionaris heeft op grond van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (de Regeling) klager geselecteerd voor de p.i. Lelystad. Uit deze regeling vloeit voort dat er een voorrangsregeling, met betrekking tot de
plaatsing van veroordeelde gedetineerden in het arrondissement van vestiging, wordt gehanteerd. De voorrangsregeling houdt in dat bij plaatsing van veroordeelden achtereenvolgens prioriteit wordt verleend aan de plaatsing van kortverblijvende
gedetineerden en langverblijvende gedetineerden in de laatste vier maanden van hun detentie. Als laatste worden de gedetineerden met een strafrestant langer dan vier maanden in het arrondissement geplaatst waar men na de detentie gaat wonen.

4. De beoordeling
4.1. De p.i. Lelystad is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De beslissing van de selectiefunctionaris om klager te plaatsen in p.i. Lelystad kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet in stand blijven. Het is niet duidelijk geworden of, respectievelijk waarom, bij de plaatsing van
klager geen rekening is gehouden met klagers voorkeur voor plaatsing in de gevangenis van de locatie Zuyder Bos. De selectiefunctionaris geeft slechts in het algemeen aan wat de voorrangsregeling, met betrekking tot de plaatsing van veroordeelde
gedetineerden in het arrondissement van vestiging, inhoudt. Er wordt niet specifiek ingegaan op de capaciteit van de gevangenis van de locatie Zuyder Bos en de door klager in dit verband aangevoerde argumenten. Evenmin wordt aangegeven of er geen
andere
geschikte inrichtingen, dichter bij de woonplaats van klagers moeder, zijn en, zo ja, waarom klager niet voor plaatsing in een van die inrichtingen in aanmerking zou kunnen komen. De selectiefunctionaris heeft de beslissing klager te plaatsen in de
p.i.
Lelystad derhalve onvoldoende gemotiveerd. Daarom dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na
ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit voorzitter, mr. J.I.M.W. Bartelds, mr. L.M. Moerings en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in
tegenwoordigheid van E.E.M. Kapel, secretaris, op 14 februari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven