Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4342/GB, 14 februari 2012, beroep
Uitspraakdatum:14-02-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/4342/GB

Betreft: [klager] datum: 14 februari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. R.E. Drenth, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 30 november 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Alphen aan den Rijn afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 26 augustus 2011 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. van de penitentiaire inrichting (p.i.) Nieuwegein.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft verzocht om overplaatsing naar het h.v.b. Alphen aan den Rijn omdat zijn moeder, door haar beperkte mobiliteit en de lange reisafstand, klager niet kan bezoeken in het h.v.b. van de p.i. Nieuwegein. Klagers moeder heeft geen medische
verklaring kunnen krijgen van haar arts. Een behandelend arts mag geen medische verklaring afgeven, over de ongeschiktheid van een patiënt waarin staat wat de patiënt wel en niet kan, omdat wetgeving dat tegenhoudt. Klagers moeder kan niet naar een
onafhankelijke arts gaan om een medische verklaring te krijgen. Klagers moeder spreekt slecht Nederlands en klager is niet in staat om met zijn moeder naar een onafhankelijke arts te gaan. Ook dragen klagers ouders de zorg voor klagers jongere
broertjes. Klager geeft aan geen enkel bezoek te hebben ontvangen sinds hij in het h.v.b. van de p.i. Nieuwegein verblijft.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek afgewezen omdat klager is ingesloten voor het arrondissementsparket Utrecht. Klager moet in een h.v.b. verblijven dat in de omgeving van het parket van insluiting staat. In een enkel geval kan van dit
standpunt worden afgeweken. Hiervoor is een medische verklaring nodig. Tot op heden heeft de selectiefunctionaris geen medische verklaring ontvangen waaruit blijkt dat de
gezondheidstoestand van klagers moeder de mogelijkheid om klager te bezoeken beperkt.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status van preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2 Hoewel vastgesteld kan worden dat klager geen bezoek heeft ontvangen van zijn ouders in het h.v.b. van de p.i. Nieuwegein, is het niet aannemelijk geworden dat dit wordt veroorzaakt door medische problemen van klagers moeder. Enige feitelijke
onderbouwing daarvoor ontbreekt (de toegezegde medische verklaring), terwijl de afstand Voorschoten-Nieuwegein niet zodanig is, dat dit tot onoverkomelijke problemen zou moeten leiden voor zijn familie en vrienden. Uit het schrijven van klager blijkt
dat klager recentelijk enkele keren bezoek heeft ontvangen van zijn broer, een vriend en een vriendin. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet
als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit voorzitter, mr. J.I.M.W. Bartelds, mr. L.M. Moerings en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in
tegenwoordigheid van E.E.M. Kapel, secretaris, op 14 februari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven