Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3998/GA, 15 februari 2012, beroep
Uitspraakdatum:15-02-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/3998/GA

betreft: [klager] datum: 15 februari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 24 oktober 2011 van de beklagcommissie bij de locatie Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Sittard in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat klager wekelijks een urinecontrole dient te ondergaan alsmede de wijze waarop klager wordt gestraft indien sprake is van een positieve score bij een urinecontrole.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft toegelicht dat en waarom hij het niet eens is met de uitspraak van de beklagcommissie.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot gegrondheid van het beroep leiden. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard. De beroepscommissie overweegt ten overvloede dat ingevolge artikel 60, eerste
lid, van de Pbw voor beklag vatbaar is een de gedetineerde betreffende door of namens de directeur genomen beslissing. De omstandigheid dat klager, aan wie een ISD-maatregel is opgelegd, wekelijks een urinecontrole dient te ondergaan alsmede de wijze
waarop klager wordt gestraft bij een positieve uitslag, heeft een algemeen karakter en kan eerst als een beslissing betreffende een gedetineerde worden aangemerkt, indien de gedetineerde klaagt over de afname van een urinecontrole of de oplegging van
een disciplinaire straf op een concrete datum.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.A.M. de Wit en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 15 februari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven