Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2756/GA en 11/2767/GA, 14 februari 2012, beroep
Uitspraakdatum:14-02-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/2756/GA en 11/2767/GA

betreft: [klager] datum: 14 februari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager, en

de directeur van de locatie De Boschpoort te Breda,

gericht tegen een uitspraak van 18 augustus 2011 van de beklagcommissie bij voormelde locatie,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 20 januari 2012, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught, zijn gehoord klager en [...], vestigingsdirecteur bij de locactie De Boschpoort. Desgevraagd heeft de directeur per brief van 30 januari
2012 nog nader gereageerd. Deze reactie is ter informatie aan klager verzonden.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het schrappen van een bezoeker van de bezoeklijst.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De heer Van B. zou op 13 juli 2011 bij klager op bezoek komen. Hij loopt met een wandelstok en had speciaal vervoer aangevraagd. Hij werd echter niet tot
de inrichting toegelaten. Klager heeft tot twee keer toe een bevestiging gekregen dat de heer Van B. bovenaan de lijst stond. Klager begrijpt daarom het standpunt van de directeur niet dat de heer Van B. helemaal niet op de lijst stond.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard, omdat de klacht in het verweerschrift van 29 juli 2011 niet is weersproken. De directeur
meent dat de beklagcommissie de directeur in de gelegenheid had moeten stellen de onvolledige informatie alsnog aan te vullen. De klacht van klager is slecht leesbaar en niet duidelijk en was op het moment van ontvangst van het klaagschrift al
overgeplaatst naar een andere inrichting.
De directeur begrijpt bij nader inzien dat klager klaagt over het feit dat het bezoek van de heer Van B. op 13 juli 2011 niet is doorgegaan. Uit onderzoek en rapportage blijkt dat klager op 13 juli 2011 alleen ambtelijk bezoek heeft gehad. De bij de
stukken gevoegde lijst betreft personen die klager hebben bezocht. In het archief van de bezoekadministratie is geen enkele bezoeklijst voor persoonlijk bezoek van klager aanwezig. In de periode van 25 mei 2011 tot 27 juli 2011 verbleef klager in de
locatie Boschpoort en is voor klager slechts eenmaal op 20 juli 2011 via het afdelingshoofd persoonlijk bezoek geregeld. Omdat dit bezoek via het afdelingshoofd is geregeld, heeft klager geen lijst ingevuld. Er is geen ontzegging van bezoek van de heer
Van B.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt vast dat de beklagcommissie het beklag gegrond heeft verklaard. Ingevolge artikel 69, eerste lid, van de Pbw in verband met artikel 68, eerste lid, van de Pbw staat voor klager geen beroep open tegen een gegrondverklaring van
een beklag. Om die reden dient klager niet-ontvankelijk in zijn beroep te worden verklaard.

Wat betreft het beroep van de directeur stelt de beroepscommissie voorop dat – zo daar al sprake van zou zijn – eventuele onvolkomenheden in de behandeling van het beklag door de beklagrechter niet hoeven te leiden tot een gegrondverklaring van het
beroep. De beroepscommissie behandelt in beroep het beklag opnieuw in volle omvang.

Klager stelt dat de heer Van B. op 13 juli 2011 niet is toegelaten tot de inrichting, ondanks dat klager is bevestigd dat hij bovenaan de lijst stond. In zijn verweer stelt de directeur dat klager geen bezoeklijst heeft ingevuld. Nu op geen enkele
wijze
aannemelijk is geworden dat klager de heer Van B. heeft opgegeven als bezoeker op 13 juli 2011 en de heer Van B. zich op die dag in de inrichting heeft gemeld, is het beroep van de directeur gegrond en dient het beklag alsnog ongegrond te worden
verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.
Zij verklaart het beroep van de directeur gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, prof. dr. A.M. van Kalmthout en mr. A.T. Bol, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 14 februari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven