Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3060/GA, 31 januari 2012, beroep
Uitspraakdatum:31-01-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/3060/GA

betreft: [klager] datum: 31 januari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie De Boschpoort Breda,

gericht tegen een uitspraak van 12 september 2011 van de alleensprekende beklagrechter bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 20 januari 2012, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, is [...], vestigingsdirecteur bij de locatie De Boschpoort gehoord. Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij
daarvan
geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de verplichting klager te laten werken op de metaalafdeling, ondanks zijn klachten aan de luchtwegen.

De beklagrechter heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De beklagrechter had de inrichting in de gelegenheid moeten stellen het verzuim te herstellen. De directeur is niet in de gelegenheid gesteld
mondelinge opmerkingen te maken omtrent het klaagschrift. De beklagrechter beschikte over onvoldoende en eenzijdige informatie om te kunnen toetsen of de directeur de geldende voorschriften heeft geschonden.
Klager meent dat hij op de metaalafdeling moet werken terwijl hij last heeft van zijn luchtwegen. Klager is op 6 juni 2011 bij de medische dienst geweest en onderzocht door de inrichtingsarts. Deze heeft geen astma of een medische beperking
vastgesteld,
waardoor klager niet op de metaalafdeling zou kunnen werken. Klager is dus niet arbeidsongeschikt verklaard om te werken op de metaalafdeling. Voor zover de klacht is gericht het oordeel van de medische dienst, betreft dit geen besluit van de
directeur.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt voorop dat – zo daar al sprake van zou zijn – eventuele onvolkomenheden in de behandeling van het beklag door de beklagrechter niet hoeven te leiden tot een gegrondverklaring van het beroep. De beroepscommissie behandelt in
beroep het beklag opnieuw in volle omvang.

In zijn klaagschrift van 26 juni 2011 stelt klager dat hij weigert op de metaalafdeling te gaan werken, omdat hij veel last heeft van zijn luchtwegen. Klager krijgt hiervoor medicijnen. In de vorige inrichtingen werd hiermee rekening gehouden. In de
locatie De Boschpoort echter niet. Uit het verweerschrift van 6 oktober 2011 van de directeur komt naar voren dat klager is onderzocht door de inrichtingsarts en dat deze geen medische beperkingen heeft vastgesteld waardoor klager niet op de
metaalafdeling zou kunnen werken. Nu klager niet arbeidsongeschikt is verklaard ten aanzien van het verrichten van arbeid op de metaalafdeling, dient het beroep van de directeur gegrond te worden verklaard. De uitspraak van de beklagrechter zal worden
vernietigd en het beklag zal alsnog ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, prof. dr. A.M. van Kalmthout en mr. A.T. Bol, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 31 januari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven