Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3072/GA, 31 januari 2012, beroep
Uitspraakdatum:31-01-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Dagprogramma  v

Uitspraak

nummer: 11/3072/GA

betreft: [klager] datum: 31 januari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie De Boschpoort Breda,

gericht tegen een uitspraak van 14 september 2011 van de alleensprekende beklagrechter bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 20 januari 2012, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, zijn gehoord klager en [...], vestigingsdirecteur bij de locatie De Boschpoort.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft schending van het dagprogramma, doordat klager één uur en 15 minuten de vroeg is ingesloten.

De beklagrechter heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De beklagrechter had de inrichting in de gelegenheid moeten stellen het verzuim te herstellen. De directeur is niet in de gelegenheid gesteld
mondelinge opmerkingen te maken omtrent het klaagschrift. De beklagrechter beschikte over onvoldoende en eenzijdige informatie om te kunnen toetsen of de directeur de geldende voorschriften heeft geschonden.
Het dagprogramma op unit 3 start van maandag tot en met vrijdag om 7.30 uur en eindigt om 16.45 uur. Dat is 45.75 uur per week. Op zaterdag en zondag loopt het dagprogramma van 08.00 tot 17.00 uur. In totaal bedraagt het dagprogramma 63.75 uur per
week.
Dat is 276.25 uur per maand.
Het minimale dagprogramma per maand bedraagt 255 uur. Dit betekent dat het dagprogramma per maand 21.25 uur meer bedraagt dan het wettelijk minimum. Ook indien men eerder wordt ingesloten, blijft het dagprogramma boven het minimum. Klager klaagt over
een algemene in de inrichting geldende regeling, waartegen geen beklag openstaat.

Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. In mei 2011 is klager tot drie keer toe in drie weken 1 uur en 15 minuten eerder ingesloten dan het dagprogramma aangaf. Het gaat dan telkens om één keer
per week. Klager is het er niet mee eens dat wordt afgeweken van het dagprogramma.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt voorop dat – zo daar al sprake van zou zijn – eventuele onvolkomenheden in de behandeling van het beklag door de beklagrechter niet hoeven te leiden tot een gegrondverklaring van het beroep. De beroepscommissie behandelt in
beroep het beklag opnieuw in volle omvang

Op grond van artikel 3, tweede lid, van de Penitentiaire maatregel duurt het dagprogramma in een regime van algehele gemeenschap minimaal 59 uren per week. Klager stelt dat het dagprogramma door een korting van één uur en 15 minuten per week, minder
dan
59 uur omvat.
Omtrent het dagprogramma in de week van 26 mei 2011 van unit 3 van de locatie De Boschpoort heeft de beroepscommissie onder andere in haar uitspraak van 21 november 2011 met nummer 11/2124/GA, de uitspraak van de beklagrechter bevestigd, waarin wordt
geconcludeerd dat het dagprogramma nog steeds aan het minimum van 59 uren per week voldoet. In die uitspraak en ook in onderhavige beroepszaak kan als onbestreden worden vastgesteld, dat het dagprogramma in unit 3 door de week begint om 7.30 uur en
eindigt om 16.45 uur en in het weekend begint om 8.00 uur en eindigt om 17.00 uur. De gedetineerden in unit 3 nuttigen hun maaltijd op cel en worden daarvoor tussen de middag gedurende een half uur ingesloten. Nu door klager geen andere feiten en
omstandigheden naar voren zijn gebracht, moet ook in onderhavig beroep worden geconcludeerd dat het dagprogramma uitkomt op 60,45 uur per week. Het beroep van de directeur zal derhalve gegrond worden verklaard. De uitspraak van de beklagrechter zal
worden vernietigd en het beklag zal alsnog ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, prof. dr. A.M. van Kalmthout en mr. A.T. Bol, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 31 januari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven