Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2253/GA, 24 januari 2012, beroep
Uitspraakdatum:24-01-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/2253/GA

betreft: [klager] datum: 24 januari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. B.P.M. Canoy, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 8 juli 2011 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Leeuwarden

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Klager, zijn raadsman mr. B.P.M. Canoy, en de directeur van de p.i. Leeuwarden, zijn uitgenodigd om ter zitting van de beroepscommissie van 9 november 2011, gehouden in de locatie Arnhem-Zuid, te worden gehoord. Hoewel voor klagers vervoer naar de
zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt. De raadsman van klager is niet ter zitting verschenen. De directeur van de p.i. Leeuwarden heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de beslissing tot het gedurende drie maanden weigeren van de heer M. als bezoeker van klager.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt schriftelijk toegelicht. Ten onrechte is bepaald dat de drie maanden ontzegging van het bezoek door de heer M. op 16 juni 2011 is ingegaan, terwijl de heer M. op 14
mei 2011 is aangehouden met drugs. Klager wordt tevens getroffen door afwijzingen van bezoek zonder toezicht. Deze afwijzingen zullen tevens tot 16 september 2011 voortduren, waardoor klager onevenredig zwaar wordt getroffen. Klager heeft dus wel een
belang.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet nader toegelicht.

3. De beoordeling
Op grond van het bepaalde in artikel 38 van de Pbw heeft een gedetineerde het recht gedurende ten minste één uur per week bezoek te ontvangen. Lid 3 van dit artikel bepaalt dat de directeur de toelating tot de gedetineerde van een bepaald persoon kan
weigeren, indien dit noodzakelijk is onder meer met het oog op de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting. Met de weigering een bepaald persoon toe te laten tot de gedetineerde beperkt de directeur de kring van personen die het
bezoekrecht van de gedetineerde inhoud kunnen geven. Deze beperking vormt dan ook een inbreuk op de vrijheid van de gedetineerde te bepalen met wie hij contacten wenst te onderhouden. Dit betekent dat de beslissing van de directeur een bezoeker de
toegang tot de gedetineerde te weigeren, moet worden opgevat als een inperking van een aan de gedetineerde toekomend recht, waartegen beklag mogelijk is. Klager kan derhalve in zijn klacht worden ontvangen.

De bezoeker van klager, de heer M., was na een bezoek aan klager op 14 mei 2011 in het bezit van drugs, waarna de directeur heeft besloten de heer M. op grond van artikel 38, derde lid, van de Pbw de toelating tot klager als bezoeker voor een periode
van drie maanden te ontzeggen. De beroepscommissie is van oordeel dat een dergelijke beslissing, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Het beklag zal derhalve alsnog ongegrond
worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, drs. R.K. Boelens en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 24 januari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven