Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2564/GA en 11/2627/GA, 20 januari 2012, beroep
Uitspraakdatum:20-01-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/2564/GA en 11/2627/GA

betreft: [klager] datum: 20 januari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van twee bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschriften van respectievelijk

[...], verder te noemen klager en

de directeur van de locatie Zwaag,

gericht tegen een uitspraak van 4 augustus 2011 van de beklagcommissie bij voormelde locatie,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 20 december 2011, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel, is gehoord [...], directeur bij de locatie Zwaag.

Klager heeft schriftelijk meegedeeld niet ter zitting te zullen verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag houdt in dat een uitspraak op een beklag van klager niet geanonimiseerd in de bibliotheek terecht is gekomen.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard en aan klager een tegemoetkoming van € 5,= toegekend op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De door de beklagcommissie toegekende tegemoetkoming is onvoldoende en beledigend. Het voor iedereen ter inzage leggen van een uitspraak met betrekking tot een klacht die op klagers naam staat is een grove schending van zijn privacy.
De directeur stelt zich onterecht op het standpunt dat de cd’s nog teruggebracht c.q. geannuleerd konden worden.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De tijdelijk juridisch medewerker was door de directeur gemachtigd om namens deze beroep in te stellen.
Het beklag betreft geen handelen van de directeur maar het handelen van de maandcommissaris. Klager is niet-ontvankelijk in zijn beklag.
Niet duidelijk is waar hij over klaagt.
Voordat klager beklag indiende, was al ontdekt dat de uitspraak niet geanonimiseerd in de bibliotheek lag. Klager is ter zake een tegemoetkoming van € 5,= aangeboden, maar hij vond dit niet voldoende.
In de toelichting op het beroep heeft klager het over cd’s. Het beklag gaat hier niet over.

3. De beoordeling
Klagers beklag betreft het niet geanonimiseerd opnemen in de bibliotheek van een uitspraak, waarop klagers naam staat vermeld. Naar het oordeel van de beroepscommissie betreft dit, anders dan door de directeur is gesteld, geen handelen van de
maandcommissaris en komt de schending van klagers privacy voor rekening en risico van de directeur.

In het verslag van de maandcommissaris van 29 juni 2011 staat vermeld dat klager die dag de uitspraak in niet geanonimiseerde vorm heeft aangetroffen in de bibliotheek. Klagers beklagformulier is gedateerd 5 juli 2011.

Naar het oordeel van de beroepscommissie volgt uit het bovenstaande dat de beklagcommissie klager terecht in het beklag heeft ontvangen.

De door de beklagcommissie aan klager toegekende tegemoetkoming is naar het oordeel van de beroepscommissie juist.

Hetgeen in beroep door klager en de directeur is aangevoerd kan derhalve naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep van klager en het beroep de directeur zullen derhalve
ongegrond worden verklaard.

Hetgeen klager in de toelichting op zijn beroep heeft aangevoerd met betrekking tot cd’s maakt naar het oordeel van de beroepscommissie geen deel uit van het beklag en zij zal klager op dit punt niet-ontvankelijk in het beroep verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager ten aanzien van hetgeen hij heeft aangevoerd met betrekking tot cd’s niet-ontvankelijk in zijn beroep en verklaart voor het overige het beroep van klager en het beroep van de directeur ongegrond en bevestigt de
uitspraak van de beklagcommissie met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. F.G. Bauduin, voorzitter, J.G.A. van den Brand en prof. dr. mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 20 januari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven