Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4225/GB, 6 februari 2012, beroep
Uitspraakdatum:06-02-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/4225/GB

Betreft: [klager] datum: 6 februari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 17 november 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de locatie Esserheem te Veenhuizen afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 8 november 2010 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de penitentiaire inrichting Ter Apel, een inrichting voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen als bedoeld in artikel 20b tweede lid onder a van de regeling
selectie,
plaatsing en overplaatsing van gedetineerden.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager wil vanwege zijn medische gesteldheid worden overgeplaatst naar de locatie Esserheem.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de locatie Esserheem afgewezen, omdat uit de stukken niet kan worden afgeleid dat het medisch noodzakelijk is om klager over te plaatsen. Ook uit navraag bij de medische dienst blijkt
dat zij hier geen noodzaak toe ziet.

4. De beoordeling
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hetgeen klager heeft aangevoerd over zijn medische
gesteldheid is niet onderbouwd met een medische verklaring en reeds om die reden onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit voorzitter, mr. J.I.M.W. Bartelds, mr. L.M. Moerings en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in
tegenwoordigheid van E.E.M. Kapel, secretaris, op 6 februari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven