Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4199/GB, 24 januari 2012, beroep
Uitspraakdatum:24-01-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/4199/GB

Betreft: [klager] datum: 24 januari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 14 november 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de penitentiaire inrichting (p.i.) Lelystad ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 22 december 2010 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie Torentijd te Middelburg. Op 21 oktober 2011 is hij overgeplaatst naar de p.i. Lelystad, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager geeft aan dat een conflict met een medegedetineerde een situatie is die vaker voorkomt. Klager begrijpt niet waarom hij wordt overgeplaatst naar aanleiding van het conflict en de medegedetineerde, met wie klager een conflict had, in de locatie
Torentijd mag blijven. Tevens heeft klager geen enkele medewerker van het h.v.b. van de locatie Torentijd beschuldigd van niet integer gedrag. Klager heeft van een medegedetineerde het adres van de directeur van de inrichting gehoord. Klager wil graag
worden overgeplaatst naar de gevangenis van de p.i. Dordrecht of de gevangenis van de locatie Sittard in verband met bezoek. Klager ontvangt in de p.i. Lelystad weinig bezoek. Zijn bezoek kan niet komen in verband met werk en de lange afstand naar
Lelystad.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift ongegrond verklaard omdat hetgeen klager in zijn beroepschrift aanhaalt, niet wordt bevestigd door de directeur van de locatie Torentijd. Tevens spreekt klagers detentiehistorie hem tegen. Klager is al
twee keer eerder overgeplaatst op grond van zijn gedrag. Zo heeft klager een confrontatie gehad met een medegedetineerde en een medewerker van de locatie Torentijd beschuldigd van niet integer gedrag. Ook wordt klager als dwingend ervaren en probeerde
klager achter de privégegevens van de directeur van de locatie Torentijd te komen. Dit laatste is een ernstig feit en derhalve reden voor overplaatsing. De selectiefunctionaris acht het niet wenselijk dat klager, in verband met zijn gedrag in
inrichtingen waar hij eerder heeft verbleven, wordt overgeplaatst naar één van die inrichtingen. Indien klager voorkeur heeft voor een andere inrichting dan de p.i. Lelystad, kan hij via de daarvoor aangewezen weg een verzoek indienen.

4. De beoordeling
4.1. De p.i. Lelystad is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Klagers detentie wordt blijkens het selectieadvies gekenmerkt door niet integer gedrag naar het personeel toe en het overtreden van regels. Het problematische gedrag van klager heeft, ook in eerdere detenties, geleid tot disciplinaire straffen
en ordemaatregelen. Klager wordt als dwingend ervaren en, zo is op grond van de stukken aannemelijk geworden, probeerde tevens achter de privégegevens van de directeur van de locatie Torentijd te komen. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde
beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit voorzitter, mr. J.I.M.W. Bartelds, mr. L.M. Moerings en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in
tegenwoordigheid van E.E.M. Kapel, secretaris, op 24 januari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven