Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2906/GA, 24 januari 2012, beroep
Uitspraakdatum:24-01-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/2906/GA

betreft: [klager] datum: 24 januari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel,

gericht tegen een uitspraak van 1 september 2011 van de beklagcommissie bij voormelde p.i., gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 9 december 2011, gehouden in de locatie De Schie te Rotterdam, zijn gehoord [...] en [...], respectievelijk directeur en juridisch medewerker bij de p.i. Krimpen aan den IJssel.

Klager, die afstand heeft gedaan van het recht te verschijnen, en zijn raadsvrouw mr. I.A. Groenendijk zijn niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een disciplinaire straf van drie dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel zonder tv, wegens het niet opvolgen van instructies in het kader van de brandveiligheid.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard en aan klager een tegemoetkoming van € 22,50 toegekend op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Het verbod om rookwaren mee te nemen naar de arbeidszaal staat, anders dan door de directeur ter zitting van de beklagcommissie is aangevoerd, wel vermeld in de huisregels onder 4.4. Ook wordt het verbod vermeld in het arbeidsreglement dat alle
gedetineerden voorafgaand aan de arbeid tekenen.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beroepscommissie overweegt dat het verbod om rookwaar mee te nemen naar de arbeidszaal anders dan door de beklagcommissie is overwogen wel in de vigerende huisregels, onder 4.4, is opgenomen. Voorts is het verbod opgenomen in het arbeidsreglement.
De beroepscommissie is van oordeel dat de beslissing van de directeur om klager voor het meenemen van een pakje shag naar de arbeid, hetgeen door klager is erkend, een disciplinaire straf van drie dagen opsluiting in de eigen verblijfsruimte zonder tv
op te leggen niet als onredelijk of onbillijk of disproportioneel kan worden aangemerkt. De beroepscommissie zal derhalve het beroep van de directeur gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en het beklag alsnog ongegrond
verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, prof. dr. W.J. Schudel en mr. Th.E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 24 januari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven