Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3296/GA, 24 januari 2012, beroep
Uitspraakdatum:24-01-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/3296/GA

betreft: [klager] datum: 24 januari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 22 september 2011 van de beklagcommissie bij de locatie Hoogvliet, betreffende de oplegging van een disciplinaire straf van drie dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel zonder tv,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 9 december 2011, gehouden in de locatie De Schie te Rotterdam, is gehoord [...], directeur bij de locatie Hoogvliet.

Klager, die in vrijheid is gesteld, is niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Klager is opgeroepen op het adres, waarop hij is geregistreerd in de gemeentelijke basisadministratie. De oproeping van klager voor de zitting is retour ontvangen op het secretariaat van de RSJ met daarop de vermelding dat de brievenbus van de
geadresseerde vol was.
De beroepscommissie is van oordeel dat de omstandigheid dat de brievenbus van het adres, waarop klager zich heeft ingeschreven, vol is voor rekening en risico van klager komt en dat klager derhalve op behoorlijke wijze is opgeroepen.

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, prof. dr. W.J. Schudel en mr. Th.E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 24 januari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven