Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3186/GA, 20 januari 2012, beroep
Uitspraakdatum:20-01-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/3186/GA

betreft: [klager] datum: 20 januari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Nieuwegein,

gericht tegen een uitspraak van 23 september 2011 van de alleensprekende beklagrechter bij voormelde p.i., gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Het beroep is behandeld ter zitting van de beroepscommissie van 20 december 2011, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel.

De directeur heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord.

Klager heeft bij schriftelijke verklaring van 28 december 2011 aangegeven dat hij niet is opgeroepen voor de zitting. Uit klagers dossier volgt dat aan klager voor de betreffende zitting wel een oproep is toegestuurd. Volgens de telefonische mededeling
van de b.s.d.-medewerkster [...]. heeft zij klager op 11 januari 2012 gesproken en heeft hij meegedeeld dat het niet nodig was om hem opnieuw voor een zitting op te roepen en dat het beroep van de directeur op de stukken kan worden afgedaan.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft een disciplinaire straf van veertien dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel zonder tv, wegens het weigeren instructies op te volgen tijdens een alarmsituatie.

De beklagrechter heeft het beklag gegrond verklaard en aan klager een tegemoetkoming toegekend van € 30,= op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De uitspraak waar de beklagrechter naar verwijst, 05/2717/GA van 23 februari 2006, betreft een andere minder ernstige casus. Klager heeft niet alleen
een opdracht niet opgevolgd, maar hij heeft zich doelbewust onttrokken aan het toezicht, waarbij hij instructies heeft genegeerd. Hiermee heeft hij de orde, rust en de veiligheid daadwerkelijk in gevaar gebracht. Het is van groot belang om deze te
kunnen handhaven.
De gepleegde feiten zijn door de beklagrechter te licht beoordeeld. De opgelegde disciplinaire straf van veertien dagen in de eigen verblijfsruimte is in het licht van de feiten niet onredelijk of onbillijk. Het is de taak van de beklagrechter om
marginaal te toetsen.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Uit de stukken volgt dat klager tijdens een alarmsituatie weigerde om instructies van het personeel op te volgen en weigerde om zich te laten insluiten op zijn cel. Klager is weggelopen van zijn cel en heeft zich vervolgens laten insluiten in de cel
van
een andere gedetineerde. De beroepscommissie acht het bovenstaande en met name het zich laten insluiten op de cel van een andere gedetineerde zodanig gevaarzettend en in strijd met de orde en veiligheid in de inrichting dat zij van oordeel is dat de
beslissing om klager ter zake een disciplinaire straf van veertien dagen opsluiting in de eigen verblijfsruimte op te leggen niet als onredelijk of onbillijk of disproportioneel kan worden aangemerkt. Zij zal derhalve het beroep van de directeur
gegrond verklaren en de uitspraak van de beklagrechter vernietigen. Zij verklaart het beklag alsnog ongegrond.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep van de directeur gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. F.G. Bauduin, voorzitter, J.G.A. van den Brand en prof. dr. mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 20 januair 2012

secretaris voorzitter

Naar boven