Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3715/GB, 17 januari 2012, beroep
Uitspraakdatum:17-01-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/3715/GB

Betreft: [klager] datum: 17 januari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 12 september 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis Alphen aan den Rijn afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 4 mei 2010 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager wil graag worden overgeplaatst omdat hij wegens zijn psychische stoornis zeer gevoelig is voor de ruimtelijke organisatie van zijn afdeling. Tevens geeft klager aan dat de gevangenis Alphen aan den Rijn beter te bereiken is voor zijn vrouw en
kind.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Het verzoek van klager is afgewezen omdat klager vanwege het beleid tot arrondissementale plaatsing thans niet in aanmerking komt voor plaatsing in de door hem gewenste penitentiaire inrichting (p.i.) Alphen aan den Rijn. Op grond van het advies van de
psychiater is aan klager voorgelegd hem over te plaatsen naar de p.i. Lelystad. Dit heeft klager afgewezen. Ten aanzien van de klachten die klager heeft over zijn behandeling binnen de inrichting kan hij terecht bij de Commissie van Toezicht van de
locatie Zuyderbos.

4. De beoordeling
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet in stand blijven. Uit de toelichting bij de wijziging van artikel 25 van de Regeling selectie,
plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (Zie de Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 juli 2011, nr.5672/10/DJI, Stcrt 2011, 14766) leidt de beroepscommissie af, dat het uitgangspunt van arrondissementale plaatsing
geldt voor gedetineerden met een strafrestant tot vier maanden. Dit uitgangspunt is niet leidend voor gedetineerden met een strafrestant van meer dan vier maanden, zoals klager (de fictieve einddatum van klagers detentie is 20 januari 2015). Dit
argument alleen van de selectiefunctionaris kan daarom niet zijn beslissing dragen om klager niet naar de door hem gewenste inrichting in Alphen aan den Rijn over te plaatsen. Daar komt bij dat zonder toelichting, die ontbreekt, niet valt in te zien
waarom klager bij toepassing van het beginsel van arrondissementale plaatsing wel in Lelystad geplaatst zou mogen worden (ook niet het arrondissement van klager), maar niet in Alphen aan den Rijn. Dit betekent dat de bestreden beslissing onvoldoende
gemotiveerd is en dat het beroep gegrond zal worden verklaard. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen om binnen twee weken na ontvangst van de uitspraak een nieuwe beslissing te nemen.
De beroepscommissie acht geen termen voor toekenning van enige tegemoetkoming aanwezig.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit voorzitter, mr. J.I.M.W. Bartelds, dr. J.P.S. Fiselier en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van E.E.M. Kapel, secretaris, op 17 januari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven