Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3789/GB, 16 januari 2012, beroep
Uitspraakdatum:16-01-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/3789/GB

Betreft: [klager] datum: 16 januari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 28 oktober 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i) Nieuwegein afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 14 mei 2008 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de p.i. Dordrecht.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager wil graag overgeplaatst worden naar de gevangenis van de p.i. Nieuwegein omdat zijn vriendin en dochter gaan verhuizen naar de omgeving van Nieuwegein. In de p.i. Nieuwegein zouden ook minder Antillianen verblijven, waardoor hij minder wordt
beïnvloed.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Het verzoek van de klager is afgewezen omdat bezoekproblemen inherent zijn aan het ondergaan van een detentie. Mocht klagers bezoek inderdaad verhuizen naar de omgeving van Utrecht, betekent dit dat de reistijd ongeveer 50 minuten zal bedragen. Dit is
naar het oordeel van de selectiefunctionaris redelijk. Wat betreft de populatie in de gevangenis van p.i. Nieuwegein, deze geen grote verschillen met die van de gevangenis van de p.i. Dordrecht.

4. De beoordeling
Bezoekproblemen zijn inherent aan het ondergaan van detentie en vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium. Klager heeft onvoldoende feitelijk onderbouwd dat het voor zijn vriendin en dochter, na de verhuizing naar de omgeving
van Utrecht, onmogelijk wordt om klager te bezoeken in de inrichting waar hij thans verblijft. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als
onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit voorzitter, mr. J.I.M.W. Bartelds, dr. J.P.S. Fiselier en mr. L.M. Moerings, leden, in
tegenwoordigheid van E.E.M. Kapel, secretaris, op 16 januari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven