Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4038/GB, 16 januari 2012, beroep
Uitspraakdatum:16-01-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/4038/GB

Betreft: [klager] datum: 16 januari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 1 november 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie De Schie te Rotterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 27 september 2011 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. Alphen aan den Rijn.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager wil graag worden overgeplaatst om bezoek te kunnen ontvangen van zijn ouders. Klagers ouders kunnen hem niet opzoeken vanwege het ontbreken van een auto en een rijbewijs. Het openbaar vervoer zorgt voor te hoge onkosten.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Het verzoek van de klager is afgewezen omdat bezoekproblemen inherent zijn aan het ondergaan van een detentie. Er is geen sprake van insluiting voor het parket Rotterdam. In voorkomende gevallen kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Als het een
medische reden betreft waardoor klagers ouders klager niet kunnen bezoeken is hiervoor een medische verklaring vereist. Tot op heden ontbreekt een dergelijke verklaring.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status van preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klager is preventief gehecht ten behoeve van het arrondissementsparket ‘s Gravenhage. Voor de selectie van gedetineerden geldt het uitgangspunt dat voorlopig gehechten, gelet op het belang van een goede rechtsgang, in een h.v.b. worden
geplaatst
in dan wel nabij het arrondissement van vervolging. De inrichting waar klager thans verblijft, bevindt zich in het arrondissement van vervolging. Klager wenst te worden overgeplaatst in verband met bezoekproblemen. Bezoekproblemen zijn inherent aan het
ondergaan van detentie en vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium. Klager heeft onvoldoende feitelijk onderbouwd dat van dergelijke omstandigheden sprake is. Hij heeft geen documenten overgelegd waaruit blijkt dat het voor
zijn ouders onmogelijk is om hem te bezoeken in het h.v.b. Alphen aan den Rijn. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of
onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit voorzitter, mr. J.I.M.W. Bartelds, dr. J.P.S. Fiselier en mr. L.M. Moerings, leden, in
tegenwoordigheid van E.E.M. Kapel, secretaris, op 16 januari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven