Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3428/GB, 16 januari 2012, beroep
Uitspraakdatum:16-01-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/3428/GB

Betreft: [klager] datum: 16 januari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 21 oktober 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Nieuwegein afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 29 augustus 2008 gedetineerd. Hij verblijft sedert 22 juli 2011 in de gevangenis van de locatie De Schie te Rotterdam.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager wil overgeplaatst worden naar de p.i. Nieuwegein vanwege de reisafstand voor zijn bezoek. Veel familieleden en vrienden van klager wonen in Utrecht. Klagers dochter woont in Den Bosch en zijn ouders wonen in Eindhoven. Klager is niet op eigen
verzoek in de locatie De Schie geplaatst. Klager wil na zijn detentie in Utrecht gaan wonen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager heeft aangegeven dat hij zich na zijn detentie in Brabant wil gaan vestigen. Het project Detentie & Re-integratie is van start gegaan. Het doel van dit project is om gedetineerden zo dicht mogelijk bij de gemeente van vestiging (na detentie) te
plaatsen. De Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing (de Regeling) is aangepast teneinde de regionale plaatsingen te kunnen realiseren. Klager stelt dat hij niet op eigen verzoek in de locatie de Schie is geplaatst. Dat is juist. Klager is
tijdens
zijn verblijf in de beperkt beveiligde inrichting van de locatie Groot Bankenbosch te Veenhuizen niet teruggekeerd van een regimair verlof. Klager is vervolgens, nadat hij d.d. 20 juli 2011 door de politie was ontdekt, als arrestant ingesloten in de
locatie De Schie. Klager geeft in zijn beroepschrift aan dat hij zich na zijn detentie wil vestigen in Utrecht. Klager heeft echter aan het bureau selectie- en detentiebegeleiding doorgegeven dat hij zich in Brabant wil gaan vestigen.

4. De beoordeling
Klager verzoekt om overplaatsing naar de p.i. Nieuwegein vanwege de reisafstand voor zijn bezoek. Bezoekproblemen zijn echter inherent aan het ondergaan van detentie en vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium. Hetgeen klager
heeft aangevoerd kan niet als een dergelijke bijzondere omstandigheid worden aangemerkt. Daar komt bij dat klager, die na onttrekking aan detentie in de locatie De Schie is geplaatst, eerder heeft aangegeven zich na detentie te willen vestigen in de
regio Brabant (waar familie woont) en ook om die reden overplaatsing naar de p.i. Nieuwegein niet in de rede ligt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid
van L.A.M. Karels, secretaris, op 18 januari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven