Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1842/TB, 19 januari 2012, beroep
Uitspraakdatum:19-01-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/1842/TB

betreft: [klager] datum: 19 januari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in art. 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 14 juni 2011 van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, verder te noemen de Staatssecretaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 25 november 2012, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman [...] en [...], sociotherapeut van het FPC de Rooyse Wissel. Namens de Staatssecretaris is
[...], werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Veiligheid en Justitie, gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft beslist klager te plaatsen in het FPC De Rooyse Wissel te Venray.

2. De feiten
Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak van 23 februari 2011 ter beschikking gesteld (tbs) met bevel tot verpleging van overheidswege. De Staatssecretaris heeft op 14 juni 2011 beslist klager te plaatsen in het FPC De Rooyse
Wissel.

De standpunten
Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Het beroep is niet gericht tegen de plaatsing in De Rooyse Wissel, maar tegen het feit dat in de plaatsingsbeslissing een verouderde en onjuist gebleken diagnose, namelijk “persoonlijkheidsstoornis”, vermeld staat. Klager lijdt niet daaraan maar aan de
stoornis van Asperger en een chronische aanpassingsstoornis met depressieve en angstige klachten. Al eerder is in de FPK Assen getracht klager op basis van die foute diagnose te behandelen en ook bij de intake voor De Rooyse Wissel was men niet op de
hoogte van de juiste diagnose.
Het beroep is ontvankelijk, nu sprake is van een plaatsingsbeslissing waarin een verkeerde diagnose staat vermeld.

Namens de Staatssecretaris is inzake het beroep het volgende standpunt ingenomen.
In een plaatsingsbeslissing wordt nooit een complete diagnose opgenomen. Bovendien is de omschrijving “persoonlijkheidsstoornis” erg ruim en kan ook klagers problematiek daaronder worden begrepen, dus de inhoud van de bestreden beslissing is niet
onjuist. Dit blijkt ook uit de opvatting van de psychiatrisch adviseur van het ministerie, volgens wie een “chronische aanpassingsstoornis” per definitie niet bestaat en gesproken zou moeten worden van een “persoonlijkheidsstoornis”.
Voorts raakt de diagnose op zichzelf niet de plaatsingsbeslissing en heeft de diagnose in zoverre voor klager geen gevolgen. De Staatssecretaris ziet geen aanleiding om een nieuwe beslissing te nemen.

3. De beoordeling
De Staatssecretaris heeft bij beslissing van 14 juni 2011 bepaald dat klager wordt geplaatst in FPC De Rooyse Wissel.
Uit het verhandelde ter zitting is komen vast te staan dat klager met zijn beroep een correctie beoogt van de in de plaatsingsbeslissing vermelde diagnose en heeft hij geen bezwaar tegen zijn plaatsing in De Rooyse Wissel als zodanig. Volgens vaste
jurisprudentie is een dergelijk, niet tegen de plaatsing gericht beroep, niet-ontvankelijk en de onderhavige zaak biedt geen aanleiding om tot een ander oordeel te komen.

Het voorgaande neemt niet weg dat, gelet op het rapport van het Pieter Baan Centrum van 3 december 2009, in de bestreden plaatsingsbeslissing een evident onjuiste diagnose staat vermeld en dat juist vanwege de psychische problematiek waarmee klager te
kampen heeft voor hem die onjuiste vermelding zeer bezwarend is. Omwille van de duidelijkheid voor klager en voor zijn (toekomstige) behandelaren acht de beroepscommissie het wenselijk dat de Staatssecretaris voormelde fout corrigeert door middel van
een herstelbeslissing met daarin de juiste diagnose.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.M. van Woensel, voorzitter, mr. R.M. Maanicus en mr. drs. R.H. Zuijderhoudt, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 19 januari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven