Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2808/GA, 19 januari 2012, beroep
Uitspraakdatum:19-01-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/2808/GA

betreft: [klager] datum: 19 januari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in art. 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. F.A. ten Berge, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 23 augustus 2011 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Haarlem, voor zover daartegen beroep is ingesteld,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw mr. F.A. ten Berge om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
a. De beklagcommissie heeft het beklag betreffende het feit dat klager niet in de gelegenheid wordt gesteld om met zijn raadsman te bellen (2011/138) ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven;
b. De beklagcommissie heeft klager ter zake van zijn gegrond verklaarde beklag, betreffende het feit dat klager wordt beperkt in zijn recht op beoefening van sport (2011/139), een tegemoetkoming van € 30,= toegekend, op de gronden als in de
aangehechte uitspraak weergegeven;
c. De beklagcommissie heeft klager ter zake van zijn gegrond verklaarde beklag, betreffende het openmaken van door klager ter verzending aangeboden geprivilegieerde post (2011/152) geen tegemoetkoming toegekend, op de gronden als in de aangehechte
uitspraak weergegeven

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep – zakelijk weergegeven – als volgt toegelicht. Klager heeft gedurende een lange periode niet kunnen bellen met zijn raadsvrouw. De raadsvrouw heeft meer dan tien
terugbelverzoeken verzonden, maar dit heeft er niet toe geleid dat klager in staat werd gesteld contact op te nemen met zijn raadsvrouw. Het contact tussen klager en zijn raadsvrouw is in de situatie waarin klager zich bevindt cruciaal.
Klager heeft in totaal twaalf keer niet kunnen sporten, hetgeen door klager wordt ervaren als schadelijk voor zijn psychisch en fysiek welzijn. De toegekende tegemoetkoming is te gering. Het had meer in de rede gelegen klager twaalf extra sportmomenten
toe te kennen.
Bij een gegrondverklaard beklag betreffende het openen van geprivilegieerde post hoort een tegemoetkoming (09/0209/GA, 09/0241/GA en 08/2977/GA).

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Ten aanzien van het beklag onder a. is de beroepscommissie van oordeel dat hetgeen in beroep is aangevoerd niet tot een andere beslissing kan leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

Ten aanzien van het beklag onder b. overweegt de beroepscommissie dat zij zich kan verenigen met de toegekende tegemoetkoming. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

Ten aanzien van het beroep onder c. overweegt de beroepscommissie dat zij zich niet kan verenigen met het oordeel van de beklagcommissie geen tegemoetkoming toe te kennen. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal een
tegemoetkoming toekennen van € 5,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ten aanzien van het beklag onder a. en b. ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld.
De beroepscommissie verklaart het beroep ten aanzien van het beklag onder c. gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 5,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.A.M. de Wit en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van F.A. Groeneveld, secretaris, op 19 januari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven