Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3039/GA, 19 januari 2012, beroep
Uitspraakdatum:19-01-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/3039/GA

betreft: [klager] datum: 19 januari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in art. 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Roermond,

gericht tegen een uitspraak van 9 september 2011 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De directeur van de locatie Roermond heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord ter zitting van de beroepscommissie van 16 december 2011, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de informatieverstrekking van het bureau detentie- en selectiebegeleiding (b.s.d.).

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt schriftelijk als volgt toegelicht.
Uit een rapportage van 26 april 2011 blijkt dat klager ontsteld was toen hij de beschikking van de ongegrondverklaring via een naamgenoot kreeg uitgereikt. Klager heeft excuses aanvaard. Op 12 mei 2011 heeft klager hierover beklag gedaan. Klager heeft
zijn beklag niet binnen de wettelijke termijn als bedoeld in art. 61, vijfde lid, van de Pbw gedaan.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Het beklag is gericht tegen informatieverstrekking van het b.s.d. aan de selectiefunctionaris, welke informatie is opgenomen in een advies in het kader van een overplaatsingsverzoek. De selectiefunctionaris beslist op basis van het inrichtingsadvies en
eventuele nadere informatie of het verzoek wordt toegewezen of afgewezen. Tegen de afwijzende beslissing van de selectiefunctionaris op een overplaatsingsverzoek staat ingevolge art. 72 van de Pbw beroep open. De beroepscommissie zal de uitspraak van
de
beklagcommissie daarom vernietigen en klager niet-ontvankelijk verklaren in zijn beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 19 januari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven