Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3248/GA, 19 januari 2012, beroep
Uitspraakdatum:19-01-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/3248/GA

betreft: [klager] datum: 19 januari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 2 september 2011 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Leeuwarden voor zover daartegen beroep is ingesteld,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft:
a. een ordemaatregel van plaatsing in afzondering in een andere verblijfsruimte dan een afzonderingscel voor de duur van veertien dagen (van 12 mei 2011 tot 26 mei 2011) wegens dreiging met wetoverschrijdend gedrag om uitlevering te voorkomen;
b. de verlenging van de hiervoor onder a. genoemde ordemaatregel met veertien dagen (van 26 mei 2011 tot 9 juni 2011).

De beklagcommissie heeft het beklag onder b. gegrond verklaard voor zover in de schriftelijke beslissing inzake verlenging van de maatregel de gronden niet zijn vermeld en het beklag kennelijk voor het overige ongegrond verklaard. Voor zover het
onderdeel b. betreft is het beroep gericht tegen het niet toekennen van een tegemoetkoming.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Toen klager in mei 2011 te horen kreeg dat hij zou worden uitgeleverd aan Polen heeft hij uit nood bedreigende uitspraken gedaan. Deze uitspraken zijn
verkeerd begrepen, waardoor hij disciplinair is gestraft, in totaal vier weken. Klager is ziek en wil in Nederland blijven. Zes maanden later verblijft klager nog steeds in Nederland, maar het gaat erg slecht met zijn gezondheid. Hij wil hiervoor
aandacht, maar wil niet weer dezelfde fouten te maken als in mei.

De directeur heeft gepersisteerd bij zijn standpunt zoals ingenomen tegen de beklagcommissie.

3. De beoordeling
Uit de schriftelijke mededeling van de ordemaatregel, daterend van 11 mei 2011, blijkt dat klager meerdere malen heeft gedreigd met het plegen van strafbare feiten ten einde zijn straf in Nederland te kunnen uitzitten. Op 9 mei 2011 heeft klager
aangegeven cocaïne te willen binnensmokkelen. De beroepscommissie is gelet op het vorenstaande van oordeel dat de beslissing van de directeur om een ordemaatregel op te leggen niet onredelijk of onbillijk is. Hoewel zulks niet in het dictum van de
uitspraak is vermeld, heeft de beklagcommissie blijkens de overwegingen het beklag op goede grond ongegrond geacht. Het beroep is daarom ongegrond voor zover het gericht is tegen de ongegrondverklaring van het beklag onder a.

Ten aanzien van het beklag onder b. overweegt de beroepscommissie het volgende. De beklagcommissie heeft terzake van het gegrondverklaarde beklag onder b. geen tegemoetkoming toegekend. De beroepscommissie kan zich niet verenigen met het oordeel van de
beklagcommissie geen tegemoetkoming toe te kennen. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard. Zij zal aan klager een tegemoetkoming toekennen van € 35,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep voor zover het de maatregel onder a. betreft ongegrond.
De beroepscommissie verklaart het beroep ten aanzien van het beklag onder b. gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 35,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.A.M. de Wit en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van F.A. Groeneveld, secretaris, op 19 januari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven