Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4064/GB, 28 december 2011, beroep
Uitspraakdatum:28-12-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/4064/GB

Betreft: [...] datum: 28 december 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 25 oktober 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de penitentiaire inrichting (p.i.) Dordrecht ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 16 september 2005 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de locatie De Boschpoort Breda. Op 18 oktober 2011 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de p.i. Dordrecht, waar een regime van algehele gemeenschap geldt. Op 14
december 2011 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Esserheem te Veenhuizen, een inrichting voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen, als bedoeld in artikel 20b, tweede lid onder a van de Regeling selectie, plaatsing en
overplaatsing van gedetineerden.

3. Ontvankelijkheid
Klager heeft bezwaar en beroep ingesteld tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van p.i. Dordrecht. Nu klager op 14 december 2011 is overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Esserheem, is het belang aan zijn beroep komen te
ontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W.
Bartelds, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 28 december 2012

secretaris voorzitter

Naar boven