Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/0037/GA, 8 april 2002, beroep
Uitspraakdatum:08-04-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/37/GA

betreft: [klager] datum: 8 april 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 27 december 2001 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 10 december 2001 van de beklagcommissie bij locatie Haarlem te Haarlem,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 18 februari 2002, gehouden in locatie Zoetermeer te Zoetermeer, is de heer [...], unit-directeur bij de locatie Haarlem te Haarlem, gehoord.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij schriftelijk laten weten daarvan geen gebruik te willen maken.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat de afschriften van klagers rekening-courant op zodanige wijze aan hem worden aangeboden dat deze voor iedereen leesbaar zijn.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Naar aanleiding van een eerdere beklagzaak (beklagcommissie bij locatie Haarlem d.d. 31 augustus 2001, 2001/69) is bekeken of de afschriften van de rekening-courant van gedetineerden op een andere wijze aan de gedetineerden kunnenworden aangeboden.
Hier is echter nooit gevolg aan gegeven; de procedure zoals voorgesteld door de beklagcommissie is niet uitgevoerd. De toenmalige unit-directeur is vertrokken en ik ben in zijn plaats aangesteld. Met de beslissingen in dezen, dievoor mijn tijd zijn
genomen, ben ik het niet eens. Het is onmogelijk voor een penitentiaire inrichting om overal rekening mee te houden. Als we alle afschriften zouden moeten dichtnieten of in een enveloppe stoppen, zou dat een extra fte aan personeelkosten. Die hebben we
niet. De kern van de onderhavige zaak is dat een penitentiair inrichtingswerker (p.i.w.-er) commentaar heeft gegeven op het afschrift van de rekening-courant van klager. Dat is fout en hierop is de betreffende p.i.w.-er dan ookaangesproken. Ten
overvloede wijs ik op het feit dat iedere p.i.w.-er ingevolge artikel 36 Pbw recht heeft op inzage in de poststukken van gedetineerden, in het belang van de orde en veiligheid in de inrichting. Ik heb nog nooit commentaar gehad opdeze handelwijze. Als
het aan mij had gelegen hadden we helemaal niets toegezegd in het kader van de eerder genoemde zaak, maar nu dat eenmaal is gebeurd, moeten we er iets mee. De voorgestelde procedure - afschriften „gesloten“ aanleveren - is nietingevoerd, aangezien dat
niet haalbaar is. Gedetineerden die principiële bezwaren hebben tegen de manier van aanbieden van afschriften kunnen dat kenbaar maken door middel van een klachtbriefje. Voor die gedetineerden kan dan een uitzondering wordengemaakt.

3. De beoordeling
De beroepscommissie overweegt dat de wijze van aanbieden van rekeningafschriften aan gedetineerden niet kan worden aangemerkt als een beslissing van de directeur in de zin van artikel 60, eerste lid, Pbw. De beklagcommissie hadklager derhalve
niet-ontvankelijk moeten verklaren in zijn beklag. Nu zij dit niet heeft gedaan zal de beroepscommissie alsnog in die zin beslissen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. A. Rook, voorzitter, mr. T.M. Halbertsma en mr. P.C. Vegter, leden, in tegenwoordigheid van mr. D.R. Kruithof, secretaris, op 8 april 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven