Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3235/GB, 13 januari 2012, beroep
Uitspraakdatum:13-01-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/3235/GB

Betreft: [klager] datum: 13 januari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.J. Weldam, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 29 september 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de penitentiaire inrichting (p.i.) Nieuwegein afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 6 augustus 2011 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. van de locatie De Boschpoort Breda.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager wil graag worden overgeplaatst naar het h.v.b. van de p.i. Nieuwegein omdat zijn familie in Gorinchem en Utrecht woonachtig is. Het is volgens klager hinderlijk voor zijn familie om naar
Breda te moeten reizen. Het uitgangspunt dat gedetineerden worden gedetineerd in of nabij het arrondissement van vervolging kan volgens klager geen reden zijn om zijn verzoek af te wijzen. Klager is op dit moment namelijk niet gedetineerd in het
arrondissement van vervolging (Middelburg). De afstand tussen Middelburg en de locatie De Boschpoort Breda bedraagt 101 kilometer. De afstand tussen Middelburg en de p.i. Nieuwegein bedraagt 167 kilometer. Klager ziet niet in waarom dit verschil van 66
kilometer aan overplaatsing in de weg staat. Bovendien weegt deze langere reisafstand volgens klager niet op tegen zijn belang om zijn detentie te ondergaan in zijn eigen sociale omgeving. Ten slotte voert klager aan dat in de bestreden beslissing ten
onrechte is voorbijgegaan aan de omstandigheid dat de directeur van de locatie De Boschpoort Breda positief heeft geadviseerd ten aanzien van klagers verzoek om overplaatsing.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. Klagers verzoek tot overplaatsing is afgewezen omdat de inrichting van klagers voorkeur, de p.i. Nieuwegein, verder is verwijderd van het arrondissement van
vervolging dan de inrichting waar klager thans verblijft, de locatie De Boschpoort Breda. Slechts in zeer bijzondere gevallen wordt overgegaan tot overplaatsing van een gedetineerde naar een ander h.v.b. De enkele omstandigheid dat het hinderlijk is
voor klagers bezoekers om hem in Breda te bezoeken is onvoldoende. Overigens is de reisafstand van Gorinchem of Utrecht naar Breda volgens de selectiefunctionaris respectievelijk maar 39 en 72 kilometer.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als veroordeelde in afwachting van plaatsing in een gevangenis, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking
dat klager niet feitelijk heeft onderbouwd dat het voor zijn bezoekers niet mogelijk is hem in de inrichting waar hij thans verblijft te bezoeken. Uit de stukken blijkt daarentegen dat klager in de inrichting bezoek ontvangt. Het beroep zal derhalve
ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. L.M. Moerings en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in
tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 13 januari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven