Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4164/SGB, 2 december 2011, schorsing
Uitspraakdatum:02-12-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/4164/SGB

Betreft: [klager] datum: 2 december 2011

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. T.H.L. Kneepkens, namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in unit 1 van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 73, vierde lid, juncto artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de selectiefunctionaris d.d. 7 september 2011, tot plaatsing van verzoeker in voormelde
unit, een afdeling voor beheersproblematische gedetineerden.

De voorzitter heeft voorts kennis genomen van de beslissing op het bezwaarschrift d.d. 25 oktober 2011, het op 1 november 2011 tegen de beslissing van de selectiefunctionaris ingediende beroepschrift, alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de
selectiefunctionaris d.d. 25 november 2011, ontvangen op 1 december 2011.

1. De standpunten van verzoeker en de selectiefunctionaris
Namens verzoeker is het verzoek schriftelijke toegelicht.

De selectiefunctionaris heeft hierop schriftelijk gereageerd.

2. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van een verzoek om schorsing van een beslissing van de selectiefunctionaris slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist. Aan de orde
is daarom slechts de vraag of de beslissing van de selectiefunctionaris zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de beslissing van de selectiefunctionaris.

Verzoeker verbleef in het bgg-regime van de p.i. Vught. Vanwege een bestemmingswijziging is hij op 7 september 2011 geselecteerd voor de nieuwe afdeling voor beheersproblematische gedetineerden. Aan de selectiebeslissing legt de selectiefunctionaris
tevens ten grondslag de recentelijk door verzoeker geuite bedreigingen en fysiek geweld. Hiervoor is aan verzoeker door de directeur van de p.i. Vught een disciplinaire straf opgelegd. In de reactie op het schorsingsverzoek van 25 november 2011 stelt
de
selectiefunctionaris echter dat de argumenten om verzoeker nog langer in de beheersgroep te laten verblijven, komen te vervallen. Verzoeker verblijft reeds acht maanden in een bgg-regime en zijn beklag tegen de opgelegde disciplinaire straf is
gedeeltelijk gegrond verklaard. De selectiefunctionaris geeft de voorzitter dan ook in overweging het schorsingsverzoek toe te wijzen en de inrichting een nieuw selectievoorstel te laten opstellen met het oog op selectie naar een ander regime in een
andere inrichting.

Gelet op het vorenstaande zal het verzoek worden toegewezen. Het ligt overigens niet op de weg van de voorzitter om de directeur van de inrichting te verzoeken een nieuw selectieadvies op te stellen. Een dergelijk verzoek zal van de
selectiefunctionaris
zelf uit moeten gaan.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de beslissing van de selectiefunctionaris.

Aldus gegeven door mr. A.G. Coumans, voorzitter, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris op 2 december 2011

secretaris voorzitter

Naar boven