Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4171/GV, 10 januari 2012, beroep
Uitspraakdatum:10-01-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/4171/GV

betreft: [klager] datum: 10 januari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. Th.U. Hiddema, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 16 november 2011 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager, alsmede zijn raadsman, om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager kan niet worden verweten dat hij zich tijdens een regimair verlof niet aan de regels zou hebben gehouden. Hij kon niet anders omdat hij door een medegedetineerde werd afgeperst die klager dwong
naar de bank te gaan om geld op te nemen. Het beroep tegen de daaropvolgende overplaatsing is nog niet afgehandeld. Aan de vechtpartij waar klager bij betrokken zou zijn geweest, heeft hij geen enkele schuld. Op het tegen de dientengevolge opgelegde
disciplinaire straf ingestelde beklag is nog niet beslist.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Tijdens een regimair verlof zou klager naar een training gaan. Toen hij bemerkte dat de training niet doorging is hij naar huis gegaan om te gaan schilderen. Voorts is hij in de inrichting betrokken geweest bij een fikse vechtpartij. Klager en de
lotgenoot veroorzaakten daarbij veel onrust op de afdeling.
Overigens is er opnieuw een intake gesprek geweest en wordt klager opnieuw beoordeeld. Op een opnieuw ingediende verlofaanvraag is positief beslist. Klager is in de gelegenheid gesteld op 31 december 2011 met verlof te gaan.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de gevangenis Zutphen heeft negatief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag vanwege klagers betrokkenheid bij de vechtpartij.
De officier van justitie bij het arrondissementsparket te Almelo alsmede de politie Twente hebben positief geadviseerd.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van drie jaar en zes maanden met aftrek, wegens onder meer (poging tot) mishandeling en doodslag. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 16 september 2012. Aansluitend dient hij eventueel een
subsidiaire hechtenis van drie dagen te ondergaan.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers eerste verlofaanvraag.

Uit de stukken komt naar voren dat klager tijdens zijn laatste regimaire verlof zich niet aan de afspraak heeft gehouden, nu hij, toen hij merkte dat de training niet door ging, dit niet gemeld heeft maar zijn eigen plan heeft getrokken. Niet
aannemelijk is geworden dat hem dit niet verweten kan worden. Voorts was hij betrokken bij een vechtpartij binnen de inrichting.
De beroepscommissie is van oordeel dat voornoemde omstandigheden contra-indicaties vormen voor verlofverlening en dat deze, ondanks de positieve adviezen, een afwijzing van klagers verlofaanvraag rechtvaardigen. Derhalve kan de beslissing van de
Staatssecretaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen en gelet op de weigeringsgronden zoals bedoeld in artikel 4 onder d van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.
Overigens heeft klager inmiddels een verlof genoten.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. Th.E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 10 januari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven