Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3417/GB, 10 januari 2012, beroep
Uitspraakdatum:10-01-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/3417/GB

Betreft: [klager] datum: 10 januari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. D.C. Vlielander, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 17 oktober 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 27 april 2010 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de
locatie Zwolle Zuid 1. Op 30 september 2011 is klager geselecteerd voor de z.b.b.i. van de locatie Niendure te Almelo. Op 17 oktober 2011 is deze beslissing ingetrokken en is klagers verzoek tot overplaatsing naar een z.b.b.i. afgewezen.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager is het niet eens met de uitslag van de urinecontrole. Volgens klager zijn er mogelijk fouten gemaakt bij de urinecontrole. Bijvoorbeeld omtrent de verzegeling van de urine. Klager is niet
aanwezig geweest bij de gehele procedure omtrent de urinecontrole, waardoor hij sterk het vermoeden heeft dat de uitslag van het laboratorium foutief zou kunnen zijn.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
In aanloop van klagers overplaatsing naar een z.b.b.i. is aan klager algemeen verlof verleend. Uit de na afloop van dit verlof afgenomen urinecontrole bleek dat klager harddrugs had gebruikt. Uit een door klager aangevraagd herhalingsonderzoek bleek
vervolgens eveneens dat klager harddrugs had gebruikt. Gelet op het voorgaande bestaat er volgens de selectiefunctionaris onvoldoende vertrouwen in een goed verloop van klagers verblijf in een inrichting met regimaire vrijheden. De selectiebeslissing
tot overplaatsing van klager naar de z.b.b.i. de locatie Niendure te Almelo van 30 september 2011 wordt hierom dan ook ingetrokken. Met betrekking tot klachten over de gehanteerde procedure bij de urinecontrole dient klager zich te wenden tot de
directie van de gevangenis van de locatie Zwolle Zuid 1.

4. De beoordeling
4.1. Op grond van artikel 2 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden, komen voor plaatsing in een zeer beperkt beveiligde inrichting in aanmerking gedetineerden die een te verwaarlozen vlucht- of maatschappelijk risico
vormen, aan wie een vrijheidsstraf van tenminste zes maanden is opgelegd, ten minste de helft van de opgelegde vrijheidsstraf hebben ondergaan, geen veroordelingen tot betaling van een geldboete of geldbedrag van meer dan € 226,= hebben openstaan, een
strafrestant hebben van ten minste zes weken en ten hoogste zes maanden en beschikken over een aanvaardbaar verlofadres.

4.2. In de toelichting op dit artikel (Stcr. 2000,176) staat dat bij de plaatsing in zeer beperkt en beperkt beveiligde inrichtingen de beoordeling of de gedetineerde geschikt is tot terugkeer in de samenleving een belangrijke rol speelt. Indicator
bij de beoordeling daarvan is of de gedetineerde reeds eerder tijdens de huidige detentie met goed resultaat bewegingsvrijheid (onbegeleid) buiten de inrichting heeft genoten (algemeen verlof, schorsing van de preventieve hechtenis, incidenteel verlof,
strafonderbreking), alsmede of zich daarna omstandigheden hebben voorgedaan die aan deze indicator ernstig afbreuk doen. Gelet op het open karakter van de inrichting of afdeling spelen de aard, zwaarte en achtergrond van het gepleegde delict en de
persoonlijkheid van de gedetineerde een rol bij de beoordeling of betrokkene geschikt is voor plaatsing in een zeer beperkt of beperkt beveiligde inrichting of afdeling.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat de
selectiefunctionaris in redelijkheid heeft kunnen oordelen dat klager, gelet op de omstandigheid dat hij, na afloop van zijn verlof, op 11 oktober 2011 is gesanctioneerd voor het gebruik van harddrugs - hetgeen een contra-indicatie vormt voor
detentiefasering -, vooralsnog niet in aanmerking komt voor plaatsing in een inrichting met een zeer beperkt beveiligingsniveau. Hierbij wordt nog overwogen dat klagers beklag tegen de oplegging van een disciplinaire straf wegens geconstateerd gebruik
van harddrugs bij mondelinge uitspraak van de beklagcommissie van 11 november 2011 ongegrond is verklaard. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. L.M. Moerings en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in
tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 10 januari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven