Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4307/GV, 10 januari 2012, beroep
Uitspraakdatum:10-01-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/4307/GV

betreft: [klager] datum: 10 januari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. Th. Pluijter, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 2 december 2011 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof dan wel incidenteel verlof afgewezen.

2. De standpunten
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klagers grootvader verblijft in een geriatrisch verpleeghuis en is terminaal. Van de huisarts is een verklaring meegezonden. Verzocht wordt klager op zeer korte termijn onder begeleiding van DV&O in de
gelegenheid te stellen zijn stervende grootvader te bezoeken.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Het Openbaar Ministerie heeft negatief geadviseerd ten aanzien van algemeen verlof, omdat klager na detentie een opname in het FPK dient te ondergaan. Door klager zijn ten tijde van de bestreden beslissing geen bewijsstukken overgelegd waaruit blijkt
dat de grootvader niet tot reizen in staat is. Incidenteel verlof onder begeleiding van een personeelslid van de inrichting is, omdat een personeelslid buiten de inrichting geen bevoegdheden heeft, niet mogelijk. Klager wilde niet onder begeleiding van
DV&O naar zijn grootvader. Uiteindelijk heeft klager op 22 december 2011 onder begeleiding van DV&O afscheid genomen van zijn inmiddels overleden grootvader.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de penitentiaire inrichting Haarlem heeft geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag om klager een verlof te verlenen van één dag onder begeleiding van een medewerker van TR.

De officier van justitie heeft negatief geadviseerd, aangezien klager na detentie een opname in het FPK dient te ondergaan.
De politie Assen heeft positief geadviseerd.

3. De beoordeling
Klager ondergaat de tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf van zes maanden. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 25 maart 2012. Aansluitend dient hij eventueel 50 dagen gijzeling op grond van de Wet
administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften te ondergaan.

Gelet op het negatieve advies van het openbaar ministerie is de afwijzing van het verzoek om algemeen verlof niet onredelijk of onbillijk.
De beroepscommissie overweegt dat in artikel 21 en artikel 24 van de Regeling is bepaald dat voor het bijwonen van gebeurtenissen in de persoonlijke sfeer van de gedetineerde, waarbij zijn aanwezigheid noodzakelijk is, een andere vorm van verlof,
namelijk (begeleid) incidenteel verlof, kan worden verleend.
Namens de Staatssecretaris is aanvankelijk aangegeven dat klager de mogelijkheid werd geboden middels incidenteel verlof onder begeleiding van DV&O afscheid te nemen van zijn grootvader. Klager heeft hier blijkens de stukken in eerste instantie geen
gebruik van willen maken. Uiteindelijk heeft hij op 22 december 2011 alsnog van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Zijn grootvader was inmiddels overleden.
Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. Th.E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 10 januari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven