Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3256/GB, 13 januari 2012, beroep
Uitspraakdatum:13-01-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/3256/GB

Betreft: [klager] datum: 13 januari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 29 september 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Alphen aan den Rijn afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 1 februari 2011 gedetineerd. Hij verblijft sedert 15 juli 2011 in de gevangenis van de p.i. Krimpen aan den IJssel.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
De p.i. Krimpen aan den IJssel is moeilijk bereikbaar voor klagers bezoekers. Klagers bezoekers wonen in Noordwijk, Amsterdam en Voorhout. Klagers zaak dient in Den Haag en het kantoor van zijn advocaat is gesitueerd in Den Haag. Klager wil
overgeplaatst worden naar de gevangenis van de locatie Zoetermeer.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager heeft een verzoek tot overplaatsing naar de p.i. Alphen aan den Rijn ingediend. De selectiefunctionaris heeft dit verzoek afgewezen, omdat de p.i. Alphen aan den Rijn geen gevangeniscapaciteit heeft en klager op eigen verzoek in een inrichting
in
de regio Rotterdam verblijft. Klager geeft in zijn beroepschrift aan dat hij overgeplaatst wil worden naar de gevangenis van de locatie Zoetermeer. De afstand tussen de p.i. Krimpen aan den IJssel en de locatie Zoetermeer of de p.i. Alphen aan den Rijn
is niet dusdanig groot dat de selectiefunctionaris een overplaatsing om bezoekredenen dient toe te wijzen. De selectiefunctionaris stelt dat uit geen van de bij haar bekende gegevens blijkt dat er een andere, eventueel medische, reden is voor het niet
kunnen ontvangen van bezoek, hetgeen een andere selectiebeslissing tot gevolg zou kunnen hebben gehad. Bovendien zijn bezoekproblemen inherent aan het ondergaan van detentie. Een overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Zoetermeer is, gelet op
de
beschikbare capaciteit, slechts in uitzonderingsgevallen mogelijk. In het geval van klager zijn er geen bijzondere omstandigheden.

4. De beoordeling
Klager verzoekt om overplaatsing naar de p.i. Alphen aan den Rijn of de locatie Zoetermeer teneinde bezoek te kunnen ontvangen van zijn familie. Bezoekproblemen zijn inherent aan het ondergaan van detentie en vormen, behoudens bijzondere
omstandigheden,
geen selectiecriterium. Hetgeen klager heeft aangevoerd omtrent de bezoekproblemen kan niet als een dergelijke bijzondere omstandigheid worden aangemerkt. De beroepscommissie neemt tevens in aanmerking dat klager 2,5 maand voor de indiening van het
onderhavige verzoek tot overplaatsing overeenkomstig zijn wens is overgeplaatst naar een inrichting in de regio Rotterdam. Gelet op het vorenstaande kan de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging
van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 13 januari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven