Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4427/GB, 4 januari 2012, beroep
Uitspraakdatum:04-01-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/4427/GB

Betreft: [klager] datum: 4 januari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.L. Marcus-Daniëls, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 13 december 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing dat klager zich op 9 januari 2012 als zelfmelder dient te melden in de locatie Maashegge te Overloon ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is thans niet gedetineerd. Hij dient zich op 9 januari 2012 te melden in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Maashegge te Overloon, teneinde een tweetal onherroepelijke gevangenisstraffen van in totaal 66 dagen te ondergaan.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager wil graag uitstel van de melddatum dan wel de mogelijkheid krijgen om de hem opgelegde gevangenisstraffen te ondergaan in de vorm van elektronische detentie. Klagers partner is medio december 2011 bevallen van een dochter en klager dient zijn
partner en kind te kunnen verzorgen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Voor zover als reden voor uitstel is aangevoerd dat klagers partner zou zijn bevallen geldt, dat daarvan geen bewijsstukken zijn overgelegd. De selectiefunctionaris ziet geen aanleiding om tot uitstel over te gaan, gelet op de gestelde geboortedatum,
die in ieder geval voor 19 december 2011 moet liggen, en de melddatum.

4. De beoordeling
4.1. De b.b.i. van de locatie Maashegge is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een beperkt beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die onherroepelijk is veroordeeld, kan als zelfmelder in een b.b.i. worden geplaatst.

4.3. Als grond voor het beroep wordt aangevoerd dat klager thans geen detentie zou kunnen ondergaan, omdat hij dient bij te dragen aan de zorg voor zijn - zo begrijpt de beroepscommissie – medio december 2011 bevallen partner en kind. Nu enige
nadere
feitelijke onderbouwing van de geboorte en de noodzaak voor klagers aanwezigheid bij zijn partner en kind ontbreekt, kan die grond niet leiden tot een gegrondverklaring van het beroep. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de
selectiefunctionaris kan daarom, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

Voor zover namens klager is aangevoerd dat hij in aanmerking wenst te komen voor elektronische detentie, merkt de beroepscommissie nog op dat die vorm van tenuitvoerlegging sinds 1 juli 2010 is komen te vervallen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. L.M. Moerings en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 4 januari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven