Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2714/GA, 2 januari 2012, beroep
Uitspraakdatum:02-01-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/2714/GA

betreft: [klager] datum: 2 januari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 12 augustus 2011 van de alleensprekende beklagrechter bij Unit 1 te Vught, voor zover daartegen beroep is ingesteld,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 16 december 2011, gehouden in Unit 1 te Vught, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. E.J. Huisman, en [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van Unit 1.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het geen zorg dragen voor een goede ventilatie (2011-1238), het feit dat klager niet in de gelegenheid is gesteld om te telefoneren met zijn raadsvrouw (2011-1239), het feit dat bezoek achter glas plaatsvindt (2011-1230) en het feit
dat klager geen onderwijs mag volgen (2011-1195).

De beklagrechter heeft de beklagonderdelen 2011-1238 en 2011-1239 ongegrond verklaard en klager niet-ontvankelijk verklaard in beklagonderdelen 2011-1230 en 2011-1195 op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt –zakelijk weergegeven – als volgt toegelicht.
De ventilatie werkt vanaf 21.50 uur helemaal niet tot de volgende ochtend om 06.00 uur. Nu het koud is, gebruikt klager het ventilatierooster niet.
Per post had klager een verzoek van zijn advocaat ontvangen om haar te bellen. Het betrof een beroepszaak en klager wilde zijn advocaat hierover ook spreken. Gezien de beroepstermijn was er ook sprake van noodzaak.
Het bezoek van de dominee vindt standaard achter glas plaats. Klager kan zo niet bidden en de dominee geen hand geven. Klager wil zelf kunnen kiezen of het bezoek plaatsvindt in een ruimte met personeel of in een ruimte zonder personeel met glas. De
directeur dient per bezoek een belangenafweging te maken. Bij bezoek van een dominee is geen sprake van gevaar.
Klager heeft een verzoek ingediend om een computeropleiding te volgen voor een besturingssysteem (Unix). Hiervoor is het nodig dat klager toegang krijgt tot een computer met Windows om op te oefenen. Er zijn twee computers beschikbaar. Voor de
opleiding
ECDL (European Computer Driving Licence) is Microsoft nodig. Klager wil nog steeds de computeropleiding doen en de in de inrichting aanwezige computers zijn geschikt voor de door hem gewenste opleiding.

De directeur heeft in beroep haar tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt –zakelijk weergegeven – als volgt toegelicht.
Tijdens de nachtelijke uren draait het ventilatiesysteem wel, maar niet op volle kracht. Ook klagers cel wordt geventileerd.
Klager heeft niet aan het personeel verzocht zijn advocaat te mogen bellen. Klager heeft dus ook niet aannemelijk gemaakt dat er een dringende noodzaak was om te bellen.
Bij bezoek in een bezoekruimte wordt toezicht gehouden door personeel. In verband met de privacy vindt het bezoek van geestelijk verzorgers plaats zonder personeel, maar in verband met de veiligheid steeds achter glas.
Er zijn geen faciliteiten om een computeropleiding Unix aan te bieden. Een verzoek om ECDL te volgen is nimmer neergelegd bij de afdeling onderwijs. Indien het juist is dat een van de door klager gewenste opleidingen eenvoudig gevolgd kan worden door
de
in de inrichting beschikbare computers ter beschikking te stellen, bestaat daartegen geen bezwaar.

3. De beoordeling
Met betrekking tot het beklagonderdeel met nummer 2011-1238 (ventilatie) oordeelt de beroepscommissie dat hetgeen in beroep is aangevoerd niet tot een andere beslissing kan leiden dan die van de beklagrechter. Ten overvloede merkt de beroepscommissie
op
dat ter zitting is gebleken dat in de cel van klager ook een met de hand te bedienen ventilatierooster aanwezig is.
Met betrekking tot het beklagonderdeel inhoudende dat klager niet in de gelegenheid is gesteld om te telefoneren met zijn raadsvrouw (2011-1239), oordeelt de beroepscommissie als volgt. Klagers raadsvrouw heeft klager schriftelijk verzocht om
telefonisch contact op te nemen. Aannemelijk is dat dit door klager aan het personeel is meegedeeld. Wanneer door een advocaat aan een gedetineerde het verzoek wordt gedaan telefonisch contact op te nemen, staat daarmee als uitgangspunt de noodzaak tot
telefonisch contact voldoende vast. Gesteld noch gebleken is dat er geen gelegenheid was om klager toe te staan om telefonisch contact te hebben met zijn advocaat. De beroepscommissie zal dit beklagonderdeel daarom alsnog gegrond verklaren. Nu de
gevolgen van de beslissing niet meer ongedaan te maken zijn, komt klager in verband met het ondervonden ongemak een tegemoetkoming toe van € 5,=.
Met betrekking tot beklagonderdeel 2011-1230 (bezoek) overweegt de beroepscommissie als volgt. Artikel 3.8.1 van de huisregels van de LABG te Vught luidt als volgt:” De directeur kan bepalen, met het oog op de in dat artikel genoemde belangen, dat het
bezoek achter glas zal plaatsvinden”. De toepassing van bezoek achter glas bij de geestelijke verzorging als regel is niet in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3.8.1. Die bepaling veronderstelt immers een individuele beslissing waarbij sprake
is van een belangenafweging. Gelet hierop is het beklag ontvankelijk en tevens gegrond. Nu de gevolgen van de beslissing niet meer ongedaan te maken zijn, komt klager in verband met het ondervonden ongemak een tegemoetkoming toe van € 10,=. Met
betrekking tot beklagonderdeel 2011-1195 (onderwijs) oordeelt de beroepscommissie dat aannemelijk is dat klager een verzoek heeft gedaan om een computeropleiding te volgen en dat dit verzoek niet heeft geleid tot toestemming tot het volgen van een
computeropleiding. De beroepscommissie overweegt dat klager derhalve had moeten worden ontvangen in dit beklagonderdeel nu hem geen toestemming voor het volgen van computeronderwijs is verleend. Nu als onweersproken vast staat dat de in de inrichting
aanwezige computers geschikt zijn om een of meer vormen van het door klager gewenste onderwijs te volgen en deze computers daartoe ook beschikbaar gesteld kunnen worden, is het niet verlenen van toestemming tot het volgen van computeronderwijs bij
afweging van alle belangen niet redelijk en billijk. De beroepscommissie zal dit beklagonderdeel daarom gegrond verklaren. Nu de gevolgen hiervan nog ongedaan te maken zijn, zal de beroepscommissie met deze beoordeling volstaan. Zij zal de directeur
opdragen om een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van het vorenstaande.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gedeeltelijk gegrond. Zij vernietigt de uitspraak van de beklagrechter met betrekking tot beklagonderdeel 2011-1239 en verklaart dit beklagonderdeel alsnog gegrond. De beroepscommissie verklaart klager alsnog
ontvankelijk in zijn beklagonderdelen 2011-1230 en 2011-1195, verklaart deze beklagonderdelen gegrond en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van (in totaal) € 15,=. Zij draagt de directeur op een nieuwe beslissing te nemen met
inachtneming van haar uitspraak omtrent beklagonderdeel 2011-1195.
De beroepscommissie verklaart het beroep voor het overige ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagrechter, voor zover daartegen beroep is ingesteld.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 2 januari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven