Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2710/GA en 11/2733/GA, 27 december 2011, beroep
Uitspraakdatum:27-12-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/2710/GA en 11/2733/GA

betreft: [klager] datum: 27 december 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van de bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschriften van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen de uitspraken van 12 augustus 2011 en 15 augustus 2011 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. T.J.A. Winnubst om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklagen en de uitspraken van de beklagrechter
Het beroep richt zich tegen de uitspraken van de beklagrechter van:
a. 12 augustus 2011 (beklagnummers VU 2011: 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1075, 1076, 1077, 1079, 1082, 1085, 1086, 1087, 1089, 1090, 1092, 1093, 1094, 1095, 1197, 1201, 1204, 1205, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1235, 1236, 1237, 1243, 1244,
1245, 1256, 1261, 1262 en 1297; zaaknummer 11/2710/GA);
b. 15 augustus 2011 (beklagnummers VU 2011: 1083, 1255, 1269, 1270, 1271, 1279, 1288, 1289, 1307, 1308, 1319, 1328 en 1329; zaaknummer 11/2733/GA).

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklagen met beklagnummers VU 2011: 1065, 1067, 1068, 1069, 1070, 1075, 1087, 1090, 1095, 1197, 1201, 1205, 1214, 1236, 1243, 1245, 1256, 1261, 1271, 1288, 1289, 1297, 1307 en 1329,
de klachten met beklagnummers VU 2011: 1066, 1076, 1077, 1079, 1085, 1092, 1093, 1094, 1204, 1215, 1216, 1217, 1218, 1235, 1255, 1262, 1269, 1319 en 1328 ongegrond verklaard, de klachten met beklagnummers VU 2011: 1082, 1083, 1086, 1089, 1237, 1244,
1270, 1279 en 1308 gegrond verklaard en in het beklag met beklagnummer VU 2011: 1082 tevens een tegemoetkoming toegekend, op de gronden als in de uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft schriftelijk aangevoerd dat en waarom hij het niet eens is met de uitspraken van de beklagrechter. De directeur heeft daarop niet gereageerd.

3. De beoordeling
De beklagrechter heeft in nogal wat gevallen klager niet-ontvankelijk in zijn beklag verklaard, omdat er reeds eerder beklag was ingediend over hetzelfde onderwerp en dat beklag gegrond is verklaard. In een aantal van die zaken heeft klager kennelijk
opnieuw beklag ingesteld omdat een beslissing van de beklagcommissie houdende gegrondverklaring niet onmiddellijk werd uitgevoerd. Een voorbeeld daarvan is het gegrond verklaarde beklag over het ontbreken van een schaamschot op de cel. Voorafgaande aan
de plaatsing van het schaamschot op 3 augustus 2011 heeft klager zijn beklag enkele malen herhaald. Hoewel in het algemeen gezegd kan worden dat een herhaald beklag ontvankelijk is in het geval aan een eerdere gegrondverklaring van een beklag over
hetzelfde onderwerp geen uitvoering wordt gegeven, heeft de beklagrechter, gelet op de omstandigheden van het geval het herhaalde beklag niet-ontvankelijk kunnen verklaren. Tot voormelde omstandigheden behoort onder meer dat klager in een bestek van
enkele maanden een grote hoeveelheid beklagen heeft ingediend. In beroep zijn 52 beklagen aan de orde die zijn ingediend in de periode van mei 2011 tot en met juli 2011. Niet zelden gaan die beklagen over hetzelfde onderwerp, is het tijdsverloop sinds
de gegrondverklaring beperkt en wordt het beklag niet of nauwelijks voorzien van nieuwe argumenten. Zo zijn er zes beklagen over de uitreiking van de medicatie (beklagnummers VU 2011:1087, 1090, 1235, 1243, 1261 en 1271), vier beklagen over het
ontbrekende schaamschot (beklagnummers VU 2011: 1095, 1245, 1288 en 1329) en zeven beklagen over de afname van urinecontroles (VU 2011: 1197, 1201, 1205, 1214, 1256, 1289 en 1307). Tevens heeft de beroepscommissie op 10 november 2011 uitspraak gedaan
inzake eerder door klager ingestelde beroepen (zaaknummers: 11/1481/GA, 11/1550/GA, 11/1786/GA, 11/1881/GA, 11/2077/GA, 11/2099/GA, 11/2142/GA, 11/2266/GA, 11/2315/GA, 11/2319/GA en 11/2500/GA). In beroep aan de orde waren 78 beklagen die zijn
ingediend
in de periode van december 2010 tot juni 2011, waarvan twaalf beklagen over de uitreiking van de medicatie, vijf beklagen over het ontbrekende schaamschot en acht beklagen over de afname van urinecontroles. De beroepscommissie ziet gelet op die
hiervoor
genoemde omstandigheden geen aanleiding de herhaalde beklagen alsnog gegrond te verklaren en zal de beslissing van de beklagrechter, om klager niet-ontvankelijk in zijn beklagen te verklaren bevestigen. Aan het voorgaande doet niet af dat van de
directie verwacht kan worden dat indien een beklag gegrond is verklaard de beslissing van de beklagcommissie wordt nageleefd en indien zulks niet onmiddellijk valt te realiseren aan klager wordt kenbaar gemaakt op welke termijn realisatie wel mogelijk
is.

Ten aanzien van de beklagen met als onderwerp de uitreiking van medicatie overweegt de beroepscommissie nog het volgende. Bij uitspraak van de beroepscommissie van 12 september 2011, zaaknummer 11/0536/GA en 11/0927/GA, is eveneens beslist over de
uitreiking van medicatie aan klager. De beroepscommissie heeft daarin onder meer geoordeeld dat beklagen die geruime tijd na een eerder gegrond verklaard beklag over het zelfde onderwerp zijn ingesteld, ‘nieuwe situaties [betreffen] die zijn te
herleiden tot een beslissing van de directeur als bedoeld in artikel 60 van de Pbw en [dat] klager derhalve in zijn klachten had moeten worden ontvangen.’ De beroepscommissie sluit zich bij dit uitgangspunt aan, maar oordeelt dat dit uitgangspunt in
onderhavige zaak wegens bovengenoemde omstandigheden niet opgaat.

Ten aanzien van de beklagen met als onderwerp het niet tijdig reageren door het personeel op beloproepen (beklagnummers VU 2011: 1086, 1089, 1237, 1244 en 1279) overweegt de beroepscommissie het volgende. Het beroep is ingesteld tegen het niet
toekennen van een tegemoetkoming. De beroepscommissie kan zich niet verenigen met de beslissing van de beklagrechter om geen tegemoetkoming toe te kennen. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal alsnog een
tegemoetkoming vaststellen. Zij stelt de hoogte van de tegemoetkoming vast op € 10,=.

Ten aanzien van het beklag met als onderwerp het openen van geprivilegieerde post (beklagnummer VU 2011: 1319) overweegt de beroepscommissie het volgende. Het beroep is ingesteld tegen het niet toekennen van een tegemoetkoming. Zij kan zich niet
verenigen met de beslissing van de beklagrechter om geen tegemoetkoming toe te kennen. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal alsnog een tegemoetkoming vaststellen. Zij stelt de hoogte van de tegemoetkoming vast op €
5,=.

Voor wat betreft de beslissing van de beklagrechter inzake het beklag met beklagnummer VU 2011: 1262 overweegt de beroepscommissie het volgende. Op grond van artikel 42, vierde lid, van de Pbw draagt de directeur zorg voor de verstrekking van de door
de
aan de inrichting verbonden arts of diens vervanger voorgeschreven medicijnen. Het komt dan ook voor de verantwoordelijkheid van de directeur om ervoor te zorgen dat klager zijn medicatie meekrijgt tijdens transport. De directeur heeft niet weersproken
dat klager zijn medicatie niet heeft meegekregen tijdens het transport op 12 juli 2011. Tevens is door de directeur onvoldoende aannemelijk gemaakt dat aan klager tijdens zijn transport eten en drinken is meegegeven. Het beroep zal derhalve gegrond
worden verklaard, de uitspraak van de beklagrechter inzake beklagnummer VU 2011: 1262 zal worden vernietigd en het beklag zal alsnog gegrond worden verklaard. De beroepscommissie zal aan klager een tegemoetkoming van € 10,= toekennen.

Ten aanzien van de beklagen met de beklagnummers VU 2011: 1082 en 1092 overweegt de beroepscommissie het volgende. Het beklag met beklagnummer VU 2011: 1082 betreft de slechte hygiëne in de cel waarin klager werd geplaatst. Het beklag met beklagnummer
VU 2011: 1092 betreft de brandveiligheid van de inrichting. Met klager is de beroepscommissie van oordeel dat de beklagrechter deze beklagen heeft omgewisseld.

Ten aanzien van het beklag betreffende de slechte hygiëne in de cel (VU 2011: 1082):
De beklagrechter heeft dit beklag, onder verwijzing naar het beklagnummer 1092 ongegrond verklaard.
In artikel 2, tweede lid, van de Regeling eisen verblijfsruimte penitentiaire inrichtingen is bepaald dat de verblijfsruimte schoon aan de gedetineerde moet worden opgeleverd. Klager klaagt erover dat stukken stucwerk en stukken uit het zeil ontbraken
en dat de tegels en de wasbak vies waren. De directeur heeft daarop, bij brief van 12 juli, gereageerd dat klager op een lege afdeling is geplaatst. Niet weersproken is dat de cel niet schoon was. De beroepscommissie acht het aannemelijk, gezien het
feit dat klager op een lege afdeling is geplaatst dat de cel niet schoon aan klager is opgeleverd. Zij zal het beroep derhalve gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagrechter vernietigen, het beklag alsnog gegrond verklaren en klager een
tegemoetkoming toekennen van € 5,=.

Ten aanzien van het beklag betreffende de brandveiligheid (VU 2011: 1092) overweegt de beroepscommissie het volgende. De beklagrechter heeft dit beklag, onder verwijzing naar het beklagnummer 1082, gegrond verklaard en klager een tegemoetkoming van €
5,= toegekend. De beroepscommissie vat het beroep op als gericht tegen de hoogte van de tegemoetkoming. Zij kan zich verenigen met de door de beklagrechter toegekende tegemoetkoming. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

Ten aanzien van de overige beklagen beslist de beroepscommissie dat hetgeen in beroep is aangevoerd - voor zover dat is komen vast te staan - niet tot andere beslissingen kan leiden dan die van de beklagrechter. De beroepen zullen derhalve voor het
overige ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraken van de beklagrechter inzake de beklagen met beklagnummers VU 2011: 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1075, 1076, 1077, 1079, 1083, 1085, 1087, 1090, 1092, 1093, 1094, 1095,
1197, 1201, 1204, 1205, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1235, 1236, 1243, 1245, 1255, 1256, 1261, 1269, 1270, 1271, 1288, 1289, 1297, 1307, 1308, 1328 en 1329.
De beroepscommissie verklaart het beroep gericht tegen de uitspraak van de beklagrechter inzake de beklagen met beklagnummers VU 2011: 1082, 1086, 1089, 1237, 1244, 1262, 1279 en 1319 gegrond, vernietigt deze uitspraken en verklaart deze
beklagonderdelen alsnog gegrond. Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van in totaal €30,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. F.G. Bauduin en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van F.A. Groeneveld, secretaris, op 27 december 2011

secretaris voorzitter

Naar boven