Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 01/1996/GB, 4 januari 2002, beroep
Uitspraakdatum:04-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 01/1996/GB

Betreft: [klager] datum: 4 januari 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (PBW) heeft kennis genomen van een op 31 oktober 2001 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1984], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 26 oktober 2001 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in het huis van bewaring (h.v.b.) voor jong volwassenen Scheveningen te Den Haag ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 28 januari 2001 gedetineerd. Hij verblijft sedert 2 februari 2001 als preventief gehechte in Den Hey-Acker te Breda. Op 10 juli 2001 is hij veroordeeld tot terbeschikkingstelling (tbs) met bevel tot verpleging. Ditvonnis is op 15 augustus 2001 onherroepelijk geworden. Sinds die datum verblijft klager als tbs-passant in Den Hey-Acker. Klager is op 15 oktober 2001 geselecteerd voor het h.v.b. voor jong volwassenen Scheveningen. Dezeoverplaatsing was ten tijde van het instellen van het beroep nog niet gerealiseerd.

3. De standpunten
3.1 Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
De selectiefunctionaris geeft aan dat niet valt in te schatten wanneer klager in een tbs-kliniek zal worden geplaatst. Klager heeft gehoord dat de wachttijd zes maanden bedraagt en dat deze met drie maanden verlengd kan worden.Klager is als volwassene gestraft, maar hij is 17 jaar en verblijft om die reden in een jeugdgevangenis. Hij functioneert goed in die structuur en hij zal zich daar beter kunnen voorbereiden op de behandeling die hem te wachtenstaat. Klager wil dan ook in Den Hey-Acker blijven en daar op een plek in een tbs-kliniek wachten.

3.2 De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Naar aanleiding van het bezwaarschrift van klager tegen de selectiebeslissing van 15 oktober 2001, heeft de selectiefunctionaris overleg gehad met de afdeling tbs van het Ministerie van Justitie en met de inrichtingspsycholoog vande Rijksinrichting voor jongens Den Hey-Acker. De selectiefunctionaris heeft vastgesteld dat niet valt in te schatten wanneer klager in een tbs-kliniek kan worden geplaatst. Bovendien behoort klager, gelet op de maatregel van tbsmet bevel tot verpleging en zijn psychologische leeftijd, niet tot de categorie gedetineerden voor de opneming van wie Den Hey-Acker is bestemd. In aanvulling hierop is de selectiefunctionaris uit nader telefonisch verkregeninlichtingen gebleken dat voortzetting van klagers verblijf in Den Hey-Acker door het personeel en de psycholoog ongewenst werd geacht, op grond van de overweging dat hij werd beoordeeld en ervaren als een ‘psychologischvolwassene’, wiens overwicht op zijn medegedetineerden een negatief effect had op het leefklimaat binnen de groep.

4. De beoordeling
4.1 Het h.v.b. voor jong volwassenen Scheveningen is aangewezen als inrichting voor mannen met een standaardregime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau alsmede als inrichting voor bijzondere opvang alsbedoeld in artikel 16 Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden.
Volgens dit artikel worden in inrichtingen of afdelingen voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassenen onder meer gedetineerden geplaatst die:
een leeftijd hebben van 16 of 17 jaar en krachtens het strafrecht voor meerderjarigen zijn veroordeeld tot een vrijheidsstraf.
In huizen van bewaring kunnen onder meer worden opgenomen:
ter beschikking gestelden ten aanzien van wie een bevel tot verpleging van overheidswege als bedoeld in artikel 37b of 38c van het Wetboek van Strafrecht is gegeven, voor zolang opname in de voor hen bestemde plaats niet mogelijk is(artikel 9, tweede lid onder f, van de PBW).

4.2 Den Hey-Acker is aangewezen als opvanginrichting voor jongens met een normaal beveiligingsniveau.
Op grond van artikel 9, tweede lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen kunnen in opvanginrichtingen worden ondergebracht:
a. personen ten aanzien van wie een bevel tot voorlopige hechtenis is gegeven, voor zover zij ten tijde van het begaan van het strafbaar feit waarvan zij worden verdacht, de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt:
b. personen aan wie de straf jeugddetentie, daaronder begrepen vervangende jeugddetentie, is opgelegd:
c. personen in vreemdelingenbewaring, voor zover zij de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt:
d. personen aan wie de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen is opgelegd, dan wel personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt en ten aanzien van wie met toepassing van artikel 261 of 305,derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat zij in een inrichting worden geplaatst of ten aanzien van wie een rechterlijke machtiging op grond van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen isgegeven, voor zolang opname in de voor hen bestemde plaats nog niet mogelijk is;
e. personen die in een behandelinrichting verblijven en aan wie de maatregel van tijdelijke overplaatsing naar een opvanginrichting is opgelegd;
f. personen ten aanzien van wie een bevel tot gijzeling is gegeven, voor zover zij de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.

4.3 De beroepscommissie stelt vast dat klager, gelet op het feit dat hij met toepassing van het strafrecht voor meerderjarigen is veroordeeld tot tbs met bevel tot verpleging en hij als passant wacht op opname in eentbs-kliniek, tot de categorie gedetineerden hoort voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.
Gelet op de tekst van artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing zou klager niet geplaatst kunnen worden in het h.v.b. voor jong volwassenen, aangezien hij tot een vrijheidsbenemende maatregel van tbs met beveltot verpleging is veroordeeld en niet tot een vrijheidsstraf. De beroepscommissie is van oordeel dat dit niet de bedoeling van de wet kan zijn. Een redelijke toepassing van de wet brengt met zich dat ook gedetineerden van 16 of 17jaar die met toepassing van het strafrecht voor meerderjarigen tot een vrijheidsbenemende maatregel zijn veroordeeld, geplaatst kunnen worden in een inrichting voor bijzondere opvang als bedoeld in artikel 16 van de Regelingselectie, plaatsing en overplaatsing.
Gelet op het vorenstaande is de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd met de wet en kan deze, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen en de omstandigheid datklager is geplaatst in een voor jeugdigen bestemde inrichting, evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en mr. T.M. Halbertsma, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 4 januari 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven