Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1589/GB, 15 december 2011, beroep
Uitspraakdatum:15-12-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/1589/GB

Betreft: [klager] datum: 15 december 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door [...], namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 18 mei 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn bezwaar gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het Uitzetcentrum Rotterdam.

2. De feiten
Klager is sedert 12 april 2011 gedetineerd. Hij verbleef in het Detentiecentrum
Zeist. Op 26 april 2011 is hij overgeplaatst naar het Uitzetcentrum Rotterdam. Op 9 mei 2011 is de vreemdelingenbewaring opgeheven.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager is ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Het beroep had verder gegrond moeten worden verklaard. Klager wenst (ook in beroep) aanspraak te maken op een schadevergoeding voor de
ongewenste spanningen en stress.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing - voor zover voor de beoordeling relevant en zakelijk weergegeven - als volgt toegelicht. De grondslag voor de beslissing is het bericht van het bevoegd gezag dat klager werd uitgezet en het
verzoek hem daarom over te plaatsen naar een uitzetcentrum. De taak van een selectiefunctionaris beperkt zich tot het selecteren naar en plaatsen van vreemdelingen op een juiste bestemming. Klager is dan ook terecht niet-ontvankelijk verklaard in zijn
bezwaar. Voorts is het zo dat uitzetting geen gevolg van een selectiebeslissing is en dat het bezwaar, indien ontvankelijk, ongegrond verklaard had moeten worden.

4. De beoordeling
Ingevolge de artikelen 17 juncto 15 van de Pbw staat bezwaar open tegen beslissingen van de selectiefunctionaris ten aanzien van personen van wie de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen of vrijheidsbenemende maatregelen tot plaatsing in en
overplaatsing naar inrichtingen of afdelingen ingevolge de bestemming daarvan ingevolge hoofdstuk III van de Pbw is gelast. De onderhavige beslissing van de Dienst Terugkeer en Vertrek tot plaatsing van klager in het Uitzetcentrum Rotterdam valt daar
niet onder. De selectiefunctionaris heeft daarom klager terecht niet-ontvankelijk verklaard in zijn bezwaar en zijn beroep zal daarom ongegrond worden verklaard. Aan beoordeling van de andere, inhoudelijke, argumenten van klager komt de
beroepscommissie
gelet op het voorgaande niet toe.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 15 december 2011

secretaris voorzitter

Naar boven