Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3096/GA, 30 december 2011, beroep
Uitspraakdatum:30-12-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/3096/GA

betreft: [klager] datum: 30 december 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. Berbee, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 15 september 2011 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Zwaag te Hoorn, voor zover daarbij aan klager geen tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Zwaag in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. M. Berbee om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagrechter heeft geen tegemoetkoming toegekend, ondanks de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het openen van geprivilegieerde post, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Er is ten onrechte geen tegemoetkoming toegekend. De wijze waarop de post van klagers raadsman bij de inrichting is aangeboden wijkt, in tegenstelling tot hetgeen de directeur stelt, niet af van de
gebruikelijke wijze van aanbieden. Het poststuk had opengesneden kunnen worden zonder daarbij ook het aan klager geadresseerde poststuk te hoeven opensnijden. Klager dient mitsdien een tegemoetkoming te ontvangen.

De directeur heeft zijn standpunt omtrent de tegemoetkoming niet kenbaar gemaakt.

3. De beoordeling
De beroepscommissie kan zich, gelet op de aard van het gegrondverklaarde beklag, niet verenigen met het niet toekennen van een tegemoetkoming. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal een tegemoetkoming vaststellen van
€ 5,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 5,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. F.G. Bauduin en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van F.A. Groeneveld, secretaris, op 30 december 2011

secretaris voorzitter

Naar boven