Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2755/GA, 27 december 2011, beroep
Uitspraakdatum:27-12-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/2755/GA

betreft: [klager] datum: 27 december 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. [...], namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 18 augustus 2011 van de beklagcommissie bij de locatie De Boschpoort te Breda, voor zover daarbij het beklag over de weigering om een bezoeker van klager toe te laten tot de inrichting ongegrond is verklaard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie De Boschpoort in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. M.A.W. Nillesen om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de weigering om een bezoeker van klager toe te laten tot de inrichting.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep – zakelijk weergegeven – als volgt toegelicht. De beklagcommissie heeft beslist dat artikel 3.8.1 van de huisregels niet in strijd is met artikel 38, derde lid, van de Pbw,
omdat met deze regel de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting wordt gewaarborgd. Echter, de weigering van dit type bezoek zal slechts in een zeer gering aantal gevallen daadwerkelijk noodzakelijk zijn ten behoeve van de handhaving
van
de orde of de veiligheid in de inrichting. Een algemene regel is dus niet gerechtvaardigd en klager verzoekt het onderhavige artikel onverbindend te verklaren wegens strijd met de Pbw.

De directeur heeft gepersisteerd in zijn standpunt zoals aangegeven tegenover de beklagcommissie.

3. De beoordeling
Onder 3.8.1 is in de huisregels van de penitentiaire inrichtingen Breda de volgende zin opgenomen: “Indien u gedetineerd bent geweest binnen de PI Breda, wordt u de eerste 3 maanden na vertrek uit de inrichting niet toegelaten als bezoeker.” Artikel
38,
derde lid, van de Pbw houdt in: “De directeur kan de toelating tot de gedetineerde van een bepaald persoon of van bepaalde personen weigeren met het oog op een belang als bedoeld in artikel 36, vierde lid. Deze weigering geldt voor ten hoogste twaalf
maanden.”
Voor zover de huisregel ten gevolge heeft dat als regel bezoek wordt geweigerd, is deze niet verenigbaar met artikel 38, derde lid, van de Pbw. Immers uit die bepaling vloeit voort dat de directeur ten aanzien van de vraag of een bepaalde bezoeker de
toegang kan worden geweigerd een individuele belangenafweging dient te maken. Niet gebleken is dat in het kader van de weigering van het bezoek enige afweging van de in de artikel 36, vierde lid, van de Pbw bedoelde belangen heeft plaatsgevonden. De
uitspraak van de beklagcommissie kan derhalve niet in stand blijven en het beklag zal alsnog gegrond worden verklaard.

De beroepscommissie acht termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming. Zij zal aan klager een tegemoetkoming toekennen in de vorm van een extra bezoekmoment.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, voor zover daartegen beroep is ingesteld en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij zal aan klager een tegemoetkoming toekennen in de vorm van een extra
bezoekmoment.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. F.G. Bauduin en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van F.A. Groeneveld, secretaris, op 27 december 2011

secretaris voorzitter

Naar boven