Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3175/GB, 23 december 2011, beroep
Uitspraakdatum:23-12-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/3175/GB

Betreft: [klager] datum: 23 december 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.A.W. Knoester, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 23 september 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Sittard afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 15 maart 2009 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van Unit 6 te Vught.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager stelt zich op het standpunt dat sprake is van een onjuiste, onvoldoende en onzorgvuldige motivering. Klager heeft toegelicht waarom zijn moeder en stiefvader niet in staat zijn hem te bezoeken in de gevangenis van Unit 6 te Vught en hij heeft
medische documenten ter onderbouwing daarvan overgelegd. Uit de stukken blijkt niet dat de selectiefunctionaris acht heeft geslagen op deze medische documenten. Klager heeft in zijn brief van 28 augustus 2011 aangegeven dat zijn stiefvader een
hersenbloeding heeft gehad en daarom niet kan autorijden. Klager heeft stukken van Achmea Vitale d.d. 8 juli 2011 ter onderbouwing van deze stelling overgelegd. Tevens heeft klager in deze brief verklaard dat zijn moeder ernstige rugklachten heeft en
niet over een rijbewijs beschikt. Klager heeft ter onderbouwing van deze verklaring medische gegevens overgelegd. Klager is van oordeel dat de selectiefunctionaris zijn afwijzende beslissing ten onrechte heeft gebaseerd op de omstandigheid dat klagers
moeder geen toestemmingsverklaring heeft ondertekend. Klager heeft zijn verzoek naar beste kunnen onderbouwd. De selectiefunctionaris had klager ten minste in de gelegenheid moeten stellen om – indien noodzakelijk – zijn verzoek nog nader te
onderbouwen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager heeft een overplaatsingsverzoek ingediend, omdat zijn moeder en stiefvader vanwege hun medische gesteldheid niet bij klager op bezoek kunnen komen. Klager verbleef in de gevangenis van de locatie Roermond en hij is door eigen toedoen
overgeplaatst naar de gevangenis van Unit 6 te Vught. De selectiefunctionaris kan het verzoek van klager zonder het advies van het Bureau Individuele Medische Advisering (BIMA) niet zorgvuldig beoordelen. Klagers moeder en stiefvader dienen een
toestemmingsverklaring te tekenen zodat het BIMA medische informatie kan opvragen. Het BIMA kan met behulp van deze medische informatie de selectiefunctionaris adviseren omtrent het verzoek.

4. De beoordeling
Klager verzoekt om overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Sittard omdat zijn moeder en stiefvader hem vanwege hun medische gesteldheid niet kunnen bezoeken in de gevangenis van Unit 6 te Vught. Nu klager enkele documenten met medische gegevens
ter onderbouwing van zijn stelling heeft overgelegd, is de beroepscommissie van oordeel dat de selectiefunctionaris er ten onrechte op voorhand vanuit is gegaan dat het BIMA geen advies had kunnen uitbrengen op basis van de overgelegde stukken. De
beslissing van de selectiefunctionaris dient derhalve wegens een gebrekkige motivering te worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee
weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 23 december 2011

secretaris voorzitter

Naar boven