Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3163/GB, 20 december 2011, beroep
Uitspraakdatum:20-12-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/3163/GB

Betreft: [klager] datum: 20 december 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 26 september 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Zoetermeer afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 21 december 2010 gedetineerd. Hij verblijft sedert 5 augustus 2011 in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
De selectiefunctionaris is bij haar beslissing uitgegaan van een verzoek tot overplaatsing naar de p.i. Alphen aan den Rijn. Klager heeft tijdens zijn verblijf in het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie Zoetermeer zijn voorkeur uitgesproken voor
plaatsing in de p.i. ‘Krimpen aan den Rijn’. Klager doelde hiermee op de p.i. Alphen aan den Rijn. Klager heeft thans echter een verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Zoetermeer ingediend. Het is voor klagers moeder vrijwel
onmogelijk om klager te bezoeken in de p.i. Krimpen aan den IJssel. Zij lijdt aan een chronische vermoeidheidsstoornis en het reizen met het openbaar vervoer vergt lichamelijk veel van haar. Tevens is het voor klagers moeder financieel gezien niet
mogelijk om klager elke week te bezoeken. Zij leeft vanwege haar ziekte van een uitkering. Klagers moeder heeft een officiële ziekteverklaring gefaxt naar een medewerker van het bureau selectie- en detentiebegeleiding (b.s.d.). Klagers moeder kan
klager
vaker bezoeken indien hij wordt overgeplaatst naar de locatie Zoetermeer. Klager is achttien jaar oud en het contact met zijn moeder is erg belangrijk. Klager verzoekt tevens om overplaatsing naar de locatie Zoetermeer, omdat hij daar zijn opleiding
kan
vervolgen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager heeft bij het b.s.d. van de locatie Zoetermeer zijn voorkeur uitgesproken voor plaatsing in de p.i. Krimpen aan den IJssel vanwege betere bezoekmogelijkheden. Klager is vervolgens in de p.i. Krimpen aan den IJssel geplaatst en hij heeft geen
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tegen deze beslissing in bezwaar te gaan. Klager heeft op 15 september 2011 een verzoek tot overplaatsing naar de p.i. Alphen aan den Rijn ingediend. Dit verzoek is afgewezen omdat er geen bijzondere
omstandigheden
waren. Klager ontvangt regelmatig bezoek uit de regio Den Haag en het contact met zijn moeder is goed. Met de invoering van de Penitentiaire Landkaart 2011 zijn 67 gevangenisplaatsen in de p.i. Alphen aan den Rijn herbestemd tot h.v.b plaatsen. De p.i.
Alphen aan den Rijn heeft verzocht gedetineerden met een strafrestant van meer dan vier maanden niet meer op de wachtlijst voor de p.i. Alphen aan den Rijn te plaatsen. In het geval van klager is er onvoldoende grond om van dit beleid af te wijken.
Bezoekproblemen zijn inherent aan het ondergaan van de detentie.

4. De beoordeling
Klager geeft in zijn beroepsschrift aan dat hij een verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Zoetermeer heeft ingediend. De selectiefunctionaris is bij haar beslissing echter uitgegaan van een verzoek tot overplaatsing naar de
gevangenis van de p.i. Alphen aan den Rijn. Nu de selectiefunctionaris in haar reactie op het beroepschrift niet is ingegaan op klagers verzoek tot overplaatsing naar de locatie Zoetermeer, is de beroepscommissie van oordeel dat er sprake is van een
motiveringsgebrek. Derhalve is het beroep gegrond en dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken
na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 20 december 2011

secretaris voorzitter

Naar boven